Forsiden / Aktuelt / IT købekontrakt
Vejledning

Download

FAQ - hyppigt stillede spørgsmål

IT købekontrakt
Forord
Indledning

Indhold

Kontrakt
Bilag

Rettigheder og ansvar
Download af kontrakt og vejledning
Bestilling af hæftet i papirudgave
Spørgsmål og yderligere information

 


Forord

I foråret 1999 udgav PLS RAMBØLL Management to IT-købekontrakter i en stigende erkendelse af, at markedet havde brug for nye tidssvarende købekontrakter på IT-området. Forud herfor var der blevet gennemført et grundigt forarbejde, hvor advokat Søren Staugaard Nielsen sammen med vores øvrige jurister samt en række af de mest erfarne IT-managementkonsulenter fra PLS RAMBØLL gennemgik en lang række sager og aftaler med henblik på at formulere krav til de nye købekontrakter. Men også samarbejdspartnere, kunder og leverandører leverede værdifuld inspiration og ideer, og aftalerne blev afprøvet på en række større IT-projekter i såvel den offentlige som private sektor.

Nu her et år efter præsenterer vi en revideret udgave - IT-købekontrakten - som er en sammensmeltning af de to kontrakter men samtidig også en væsentlig udbygning på flere områder. Vi har taget skridtet til at forene de to kontrakter i én. Kontrakterne har vist sig at indeholde den fleksibilitet, vi sigtede efter, og som gør dem anvendelige på tværs af leverancer, der indeholder både standard- og specielt udviklet programmel. De væsentligste udbygninger er tilføjelsen af eksempler på standardbilag samt mere indgående regulering af optioner og håndteringen af prøver.

Vi har været meget overvældet af den respons, vi har fået siden den første udgivelse af IT-købekontrakterne i foråret 1999. Efter kort tid var oplaget af de to kontrakter væk, og trafikken på vores web-site, hvorfra kontrakter og vejledning kan downloades, og hvor der kan stilles spørgsmål og hentes gode råd, har været enorm. Samtidig har vi fået et fantastisk tilbagespil fra de mange virksomheder og enkeltpersoner - købere, IT-leverandører, advokater, revisorer og rådgivere m.fl., som har hentet kontrakterne på vores hjemmeside. Ud over opbakningen, som har været en stor opmuntring, er mange også kommet med kommentarer og forslag til udbygninger og forbedringer. Det har gjort, at vi har følt os forpligtiget til at tage handsken op her allerede efter 1 år. Og det gør vi med glæde.

Siden udgivelsen af de to IT-købekontrakter sidste år, er der også sket noget på andre fronter: Det hensigtsmæssige i de eksisterende standardkontrakter har været diskuteret i medierne. Dansk Dataforening og IT Brancheforeningen gennemførte en høring om de gamle kontrakter fra Kammeradvokaten - K18 og K33 - og om behovet for en revision. Det er et utroligt positivt initiativ, og vi støtter dette arbejde i et håb om, at det må føre til nye standardkontrakter, og kan vores arbejde tjene som inspiration og i øvrigt for en tid udfylde det tomrum, der har eksisteret i en række år, så er det indsatsen værd.

Kontrakten er et meget vigtigt redskab og skal bruges som et arbejdsredskab. Kontrakter hører ikke hjemme i skuffen - de skal bruges. Men kontrakten alene er ikke nogen garanti for succes. For at et IT-projekt skal lykkes, er der mange ting, der skal gå op i en højere enhed. En række forudsætninger skal være til stede. Har virksomheden en klar IT-strategi koblet til organisationens mål? Er det overvejet, hvorledes virksomhedens IT-ressourcer bedst organiseres - på tværs af forretningsenheder og IT-funktioner? Foreligger der en effektiv model til styring af projekter? Er projektets mål og grundlag klart defineret i en projektbeskrivelse? Er de nødvendige kompetencer til stede til en professionel håndtering af indhentning af tilbud og til udformning af en hensigtsmæssig kontrakt, der kan tjene som styringsredskab? Og er kravene til det nye system og dets omgivelser beskrevet på en operationel og målrettet form, som kan fremme leverandørernes indleven og forståelse af de forretningsmæssige problemer, som virksomheden ønsker løst? Og er de menneskelige aspekter tænkt ind hele vejen igennem projektdesignet? Hjælp og råd om, hvordan disse opgaver løses, ligger uden for målet med denne publikation, men det er naturligvis en integreret del af de rådgivningsydelser, som PLS RAMBØLL Management har udviklet gennem de sidste 20 år, og som vi tilbyder vore kunder.

PLS RAMBØLL Management ønsker at positionere sig i markedet med en etisk, social og samfundsmæssig profil, og vi ser det som en af vores opgaver, at arbejde aktivt for at påvirke faglige normer og kvalitetsstandarder i branchen. Med dette nye initiativ er det derfor vores håb, at købere, leverandører og rådgivere har fået et solidt, balanceret og nutidigt redskab til at styre IT-leverancer, og som i højere grad kan være med til aktivt at forebygge problemer under projektforløbet og dermed lede til bedre og billigere resultater til gavn for såvel køber som leverandør.

Vi har fortsat valgt at stille IT-købekontrakten frit og gratis til rådighed for alle interesserede, så den kan komme til gavn for flest mulige. Kontrakterne downloades i såvel Word- som PDF-format, og her findes en udførlig vejledning til kontrakten og dens bilag som løbende bliver vedligeholdt, og der kan stilles spørgsmål og findes svar.

Vi vil gerne her rette en stor tak til de mange, mange interesserede, som har bidraget med kommentarer, spørgsmål, ideer, forslag til forbedringer etc. Det har været inspirerende og har givet os lyst og mod til at prøve at gøre vores forslag til standardkontrakter endnu bedre.

Ejvind Jørgensen 
Underdirektør


Indledning 

1. En forenet kontrakt
Da PLS RAMBØLL Management i foråret 1999 udsendte de to IT-købekontrakter "IT-købekontrakt for standardsystemer med tilhørende tjenesteydelser" og "IT-købekontrakt for standardsystemer indeholdende specielt udviklet programmel", var det vores intention at demonstrere, hvorledes alternativer til de hidtil meget anvendte Statens Standardkontrakter K18 og K33 kunne se ud.

Blandt købere af IT-ydelser, især de offentlige, men også blandt leverandører, er K18 og K33 gennem mange års brug blevet indarbejdet som en de facto standard for en lang række af de IT-leverancer, som man ønskede at kontraktregulere.

For at PLS RAMBØLL IT-købekontrakterne kunne fremstå som sammenlignelige alternativer fandt vi det derfor nødvendigt, at IT-købekontrakterne i deres umiddelbare anvendelsesområde så vidt muligt lagde sig op ad anvendelsesområder for henholdsvis K18 og K33.

librecoinnews.com
Check!
http://librecoinnews.com/

Derfor måtte vi adskille leverancer af ren standardprogrammel fra leverancer, der indeholdt tilpasset eller specielt udviklet programmel og hvor karakteren af leverancen gjorde det nødvendigt, at leverandøren i forbindelse med etablering af systemet gennemførte en egentlig analysefase. Analysefasen gennemføres med henblik på at detail-beskrive i løsningsbeskrivelsen det system, der skulle være det endelige resultat af kontrakten.

De to IT-købekontrakter blev særdeles vel modtaget af såvel kunder som leverandører, der fandt at kontrakterne udgjorde et bedre grundlag for regulering af de leverancer som de oftest stod overfor at skulle anskaffe som f.eks. tilpassede standardrammesystemer.

Det har været vores erfaring, at IT-kontrakten omfattende specielt udviklet programmel var den hyppigst anvendte - også i situationer, hvor der ikke skulle foretages direkte udvikling af nyt programmel, men hvor der alene var tale om tilpasning af eksisterende programmel.

Dette skyldtes at man følte, at der var behov for en yderligere regulering af analysefasen samt eventuelt immaterielle rettigheder, som IT-købekontrakten med specielt udviklet programmel indeholdt.

Som det kunne konstateres ved gennemsyn af de to IT-købekontrakter var der i al væsentlighed tale om samme aftale, kun med enkelte tilføjelser for så vidt angår kontrakten indeholdende specielt udviklet programmel.

Det naturlige skridt har herefter været at forene de to kontrakter i én og dermed ophæve skellet mellem rene standardleverancer og standardleverancer, der enten er genstand for tilpasning eller indeholder elementer af specielt udviklet programmel.

Programmelleverancer, der ikke indeholder nogen form for tilpasning eller udvikling, må efterhånden siges at være standardiseret i sådan en grad, at man kan tale om rene hyldeprodukter, der for den største dels vedkommende er omfattet af (i praksis ufravigeligelige) standardlicensbetingelser fra producenter som fratager parterne enhver form for forhandlingsevne med hensyn til pris og vilkår for leverancen. Disse rene standardleverancer behøver ikke det forholdsvis store aftaleapparat, som en K18 eller en IT-købekontrakt er. Forudsat der ikke leveres supplerende konsulentydelser vil køber være bedst stillet med, at parterne indgår en simpel aftale alene beskyttet af købe-lovens regler.

Ved dermed at udelukke disse rene standardleverancer fra IT-købekontrakternes anvendelsesområde, er der åbnet for en forening af kontrakterne i én samlet kontrakt, der spænder over anvendelsesområder for såvel K18 og K33.

Da K18 og K33 væsentligste styrke er det meget store kendskab, der er til disse kontrakter i markedet, er det vores opfattelse, at eksistensen af én samlet kontrakt er af stor betydning for den gennemslagskraft, som IT-købekontrakten som alternativ vil have i markedet. Såvel kunder som leverandører vil have lettere ved at blive fortrolige med et enkelt dokument, der, selvom det i meget høj grad er bilagsstyret, indeholder identiske bestemmelser på tværs af en lang række forskellige typer af leverancer.

Som det fremgår nedenfor i beskrivelsen af kontraktens anvendelsesområde, sigtes der med kontraktens udformning især mod en leverance indeholdende et standardramme-system med tilhørende tilpasning og konsulentydelser i form af installations- og implementeringsydelser. Med fusion af de to hidtidige IT-købekontrakter i én PLS RAMBØLL IT-købekontrakt står brugerne nu ikke længere ved et vadested, når man skal overveje, om den leverance, man som kunde ønsker at anskaffe, indeholder specielt udviklet eller blot tilpasset programmel, eller om der i virkeligheden er tale om en standardleverance.

Det er vores erfaring, at kunder ofte fejlagtigt anser en leverance for at være en ren standardleverance, og at denne senere viser sig alligevel at indeholde specialtilrettede elementer. En af årsagerne til dette forhold er navnlig, at de programmeltyper, der typisk indgår i leverancerne, har udviklet sig til at være yderst fleksible og næsten uden undtagelse, ved hjælp af tilretning eller parameteropsætning, skal tilpasses kundens individuelle situation.

Ved den forenede IT-købekontrakt der her præsenteres, er redskaberne til håndtering af specielle tilpasninger - navnlig analysefasen og afsnittene om immaterielle rettigheder - til stede i kontrakten, og det er vores håb, at disse bestemmelser kan bringe parterne til en forståelse af, hvilken type leverance, der er tale om, og hvorvidt disse forhold bør reguleres i den konkrete leverance.

IT-købekontrakten vil også i fremtiden fokusere på standardrammesystemer med tilretninger og en meget høj grad af bilagsstyring. For store udviklingsprojekter, der ikke bygger på standardsystemer, men hvor udviklingen sker over lang tid og fra bunden samt for outsourcing- og driftskontrakter eksisterer der forsat ingen egentlige standardkontrakter, og det er ikke vores intention, at IT-købekontrakten skal udvikle sig i nogen af disse retninger. For disse typer leverancer bør parterne altid søge individuel bistand.

2. IT-kontraktens anvendelsesområde
Dette skema giver i oversigtsform et hurtigt overblik over anvendelsesområdet for IT-købekontrakten.

Vurderingen af egnetheden bygger på leverancer der udelukkende består af de angivne ydelseskategorier. I praksis vil man ofte se leverancer der bevæger sig på tværs af disse kategorier af ydelser og i så fald bør anvendeligheden af kontrakten konkret vurderes.

 

Velegnet

Egnet

Egnet med
forbehold

Uegnet

Standardprogrammel og tilretning

X

 

 

 

EDH-systemer

X

 

 

 

E-business systemer

X

 

 

 

ERP-systemer

X

 

 

 

Infrastruktur

 

X

 

 

Udvikling

 

X

 

 

Web-udvikling

 

 

X

 

Teleydelser

 

 

 

X

Drift og outsourcing

 

 

 

X

Web-hosting

 

 

 

X


2.1 Typiske leverancer
I det følgende er en række typiske leverancer udvalgt til nærmere beskrivelse. Leverancetyperne er valgt for at belyse problemstillinger man erfaringsmæssigt ofte ser.

Standardprogrammel og installation 
Ved køb af simpelt standardprogrammel, såsom office-produkter, simpel dokument-håndtering samt standardiserede hardwareprodukter med tilhørende installations- og implementeringsydelser, bør man i forbindelse med anvendelse af IT-kontrakten være opmærksom på følgende forhold:

Analysefasen, der beskriver leverandørens arbejde med indledende at analysere og beskrive kundens specifikke behov på baggrund af en kravspecifikation udarbejdet af kunden, vil næppe være nødvendig i disse tilfælde. Der er tale om hyldevarer, som kunden, der ofte er 3. eller 4. gangs køber, har gode forudsætninger for selv at specificere nøjagtigt, forinden der skal indgås en egentlig aftale med leverandøren.

Den del af kontrakten, der beskriver analysefasen samt parternes forpligtelser under denne fase og kundens mulighed for opsigelse kan i givet fald udgå i sin helhed. Kontrakten er således opbygget, at der ikke består krydsreferencer mellem afsnit vedrørende analysefasen og den øvrige kontrakt. Der kræves således ikke konsekvensrettelser af nogen art i kontrakten i øvrigt.

Hermed udgår også kundens ensidige ret til opsigelse, der ikke har nogen berettigelse i denne type leverancer.

Leverancer af denne karakter vil ofte være standardiserede i et sådant omfang, at kunden køber velkendt programmel "som beset", og man som følge heraf ikke har ønske om at forpligte leverandøren til at leve op til særlige servicemål.

Såfremt servicemål i det hele taget udgår fra kontrakten, bør kunden være opmærksom på, at der ikke, efter kundens godkendelse af leverance, kan stilles særlige krav til systemets kapacitet, ydeevne og tilgængelighed udover, hvad der følger af den retlige standard "god edb-skik". Da der ikke er tale om en veldefineret standard, er det usikkert, hvilke krav kunden med rette kan stille, og kunden bør derfor ikke forlade sig på dette forhold alene, såfremt servicemål som de nævnte prioriteres højt af kunden.

En vedligeholdelsesaftale vil dog ofte blive indgået, uagtet at der her er tale om standardkomponenter. Vedligeholdelsesaftalen vil i givet fald indeholde kundens ret til løbende opdatering af programmel, eventuelt således at kundens betalingsforpligtelse er forskellig, alt efter hvilken type af opdatering, f.eks. Patch kontra Release, der er tale om.

Kundens ydelser, der udgør forudsætninger for leverandørens garantier, vil som hovedregel alene være fysiske krav til lokaler i forbindelse med installation og eventuel uddannelse.

Standardrammesystemer med tilretninger 
Denne type leverancer omfatter leverancer, der bygger på en kerne af standardprogrammel, som af leverandøren skal tilpasses kundens særlige behov. Da der ofte er tale om systemer, der griber ind i kundens centrale virksomhedsprocesser, vil de tilknyttede tjenesteydelser i form af konsulentbistand til identifikation af kundens behov i analysefasen, samt efterfølgende implementering, være særdeles væsentlige.

Det er denne type leverancer, der er kerneområdet for anvendelse af IT-købekontrakten. Som eksempel kan nævnes systemer til elektronisk dokumenthåndtering og sagsbehandling, ERP-systemer, CRM-systemer og e-business-systemer. På grund af de store forandringer i kundens primære forretningsprocesser, som denne type systemer medfører, er en nøje vurdering og beskrivelse af kundens ydelser i forbindelse med leverancen af afgørende betydning.

Kunden bør være opmærksom på, at såfremt arbejdet med analyse af kundens forretningsprocesser og integration af disse i ændrede procedurer ikke gennemføres af leverandøren i forbindelse med analysefasen, skal kunden selv være i stand til at præstere tilstrækkelige ressourcer, således at denne forudsætning for en succesfuld levering er til stede inden for rammerne af den givne hovedtidsplan.

Denne type systemer kan ikke blot "rulles ind ad døren".

I forbindelse med tilpasning af programmellet til kundens situation, vil det ofte komme på tale, at det pågældende programmel ændres eller moduler tilføjes. Denne proces betegnes som tilretning, parameteropsætning eller -konfiguration, og omfatter sjældent egentlig nyudvikling af programmel. Dette skyldes den modulopbyggede karakter af de typer af standardprogrammel, som der her er tale om.

Imidlertid rejser dette også spøgsmålet om kundens rettigheder til resultatet af disse tilretninger.

Det er normalt udgangspunktet, at kunden, som betaler vederlag til leverandøren for at gennemføre nyudvikling, også erhverver de fremtidige rettigheder til resultatet af denne udvikling.

Når der er tale om tilretning af standardsystemer og tilføjelse af moduler, bør man imidlertid som kunde gøre sig det klart, at man næppe vil have en økonomisk interesse i at markedsføre eventuelle tilrettede moduler, idet disse bygger på licensrettigheder, som leverandøren er forhandler eller ejer af. Derfor vil det som oftest ikke være interessant for kunden at erhverve rettigheder til disse tilretninger, men kunden bør i forbindelse med fastlæggelse af prisen skele til, i hvilket omfang disse tilretninger må antages at have værdi for leverandøren i anden sammenhæng, således der bør gives en rabat, der afspejler leverandørens fremtidige indtjeningsmuligheder .

Uanset om kunden sjældent kan have interesse i at erhverve rettighederne til fremtidig markedsføring af de specielt udførte tilretninger, er det af afgørende betydning for kunden, at man opnår mulighed for selv at vedligeholde programmellet, eller lade dette arbejde udføre af tredjemand. Som det fremgår nedenfor, bør dette spørgsmål også overvejes ved programmel, der udvikles fra bunden, men ved tilretning af standardsystemer er dette spørgsmål endnu mere aktuelt, da kundens initialomkostninger ved at erhverve kendskab til udvikling i standardsystemer er mindre end ved udvikling ved nyt programmel fra bunden.

Da standardsystemerne ofte forhandles af en bred kreds af leverandører, vil kunden, ved at sikre sig den fremtidige ret til egenudvikling, dermed fastholde denne konkurrencemæssige fordel, som en flerhed af leverandører i det pågældende marked medfører.

I praksis vil det ofte være tilstrækkeligt, at kunden sikrer sig denne rettighed. Da en lang række af standardsystemerne indeholder kildekode, der er umiddelbart tilgængelig for brugeren og dermed kunden, vil der sjældent være behov for en egentlig deponering af kildekode, men kunden bør i hvert konkret tilfælde sikre sig, at dokumentationsniveauet er tilstrækkeligt til, at retten til selv at vedligeholde og tilrette programmellet ikke bliver illusorisk.

Udvikling af programmel fra bunden 
Denne type leverancer kan omfatte meget omfangsrige udviklingsprojekter, der i begrænset omfang eller slet ikke bygger på standardkomponenter, og som oftest strækker sig over lang tid og involverer installation og måske efterfølgende drift på et stort antal geografiske lokationer.

En meget væsentlig faktor for succesfuld gennemførelse af en sådan leverance, er den tidsmæssige styring af leverancer og deres overensstemmelse med det aftalte.

IT-købekontrakten understøtter de leverancer, der afsluttes med delovertagelsesprøver og eventuelle deldriftsprøver. Definitionen af indholdet af deleleverancerne finder primært sted i hovedtidsplanen, og delleverancerne vil ofte være på hinanden følgende - den såkaldte vandfaldsmodel - hvor iværksættelsen af en delleverance afhænger af succesfuld gennemførelse af den tidligere. Denne model kan med fordel anvendes til mindre eller mellemstore leverancer, men når det drejer sig om større udviklingsprojekter, vil der ofte være brug for alternativer.

Parallelt afviklede delleverancer, hvor leverancerne er eller ikke er indbyrdes afhængige af andre delleverancers resultat, er direkte understøttet af IT-købekontrakten og defineres i hovedtidsplanen og beskrivelserne af leverancerne.

Imidlertid kan styring af store udviklingsprojekter også ske ved anvendelse af andre udviklingsmetoder, som f.eks. time-boxing, hvor en mere fleksibel kravspecifikation levner rum for en løbende justering af kravene til delleverancerne, der i givet fald leveres inden for et fikseret tidsrum og med løstdefinerede krav til resultatet af den enkelte delleverance. Delleverancerne er således i højere grad defineret ved deres tidsmæssige udstrækning end ved det resultat, som de frembringer, således at jo nærmere projektet bevæger sig imod en given delleverance, jo mere specifikt vil de pågældende krav blive defineret.

En fremgangsmåde som time-boxing stiller store krav til parternes engagement i projektstyring og fælles drøftelser vedrørende krav. Der kræves derfor en kompetent og ressourcerig projektorganisation, der er i stand til følge projektet tæt. Metoder af denne art vil derfor ofte kun være attraktive ved store udviklingsprojekter som nævnt ovenfor.

Anvendelse af IT-købekontrakten ved denne type af leverancer er mulig efter modifikation af enkelte punkter i kontrakten.

Det bør overvejes, om der i forbindelse med igangsætning af hver enkelt delleverance bør gennemføres faser svarende til analysefasen, der er beskrevet i IT-kontrakten.

Foruden en gennemgang af kundens kravspecifikation med henblik på udarbejdelse af en løsningsbeskrivelse, skal disse delanalysefaser evaluere på de afsluttede time-boxes med henblik på eventuel modifikation af krav.

Endvidere er IT-kontrakten opbygget således, at spørgsmålet om leverandørens rettidige leverance af det aftalte alene afgøres ved resultatet af overtagelses- og driftsprøverne. Dermed bliver succesfuld gennemførelse af disse prøver afgørende for indtrædelse af kundens betalingsforpligtelser og endvidere bestemmende for det tidspunkt, hvorpå leverancen skal vurderes, hvorefter kunden eventuelt kan iværksætte misligholdelses-beføjelser samt kræve bod.

Det vil være nødvendigt at modificere afsnittene vedrørende prøver samt i bilaget vedrørende prøver, nøje at definere succeskriterierne for den enkelte time-box.

Ved større udviklingsprojekter skal kunden endvidere være opmærksom på spørgsmål om rettigheder til specialudviklet programmel.

Det er udgangspunktet, at kunden erhverver alle rettigheder over det pågældende programmel - det vil sige kunden erhverver ophavsretten i det omfang dette er muligt efter gældende lovgivning.

Dermed har kunden mulighed for senere selv at fortsætte udviklingsarbejdet - eventuelt at engagere tredjemand til dette arbejde. En forudsætning herfor er imidlertid, at kunden har rådighed over brugbar kildekode, og dette bør kunden være opmærksom på i forbindelse med indgåelse af aftalen.

IT-købekontrakten inkluderer ikke en uddybende regulering af spørgsmålet om deponering af kildekode, da denne specialsituation i givet fald kan reguleres særskilt.

Dansk Deponeringsinstitut og andre virksomheder tilbyder deres ydelser på dette område, og i den forbindelse har man standardkontraktmateriale, der tager højde for de situationer, herunder leverandørens økonomiske vanskeligheder samt uoverensstemmelser mellem kunden og leverandøren, som en sådan deponeringsaftale bør tage højde for. Aftaler af denne type kan uden videre integreres i IT-købekontrakten ved at bilægge deponeringsaftalen som et bilag og henvise hertil i det relevante afsnit i IT-købekontrakten.


2.2 Forholdet til vedligeholdelsesaftalen
Som i førsteudgaven af IT-købekontrakten fastholdes den høje grad af bilagsstyring for så vidt angår vedligeholdelsesaftalen. Det er vores erfaring, at vedligeholdelsesaftalerne, der tilbydes de enkelte leverandører, ofte er skræddersyede til den pågældende leverandørs leverance, og derfor er det vanskeligt at indarbejde vedligeholdelsesforpligtelser i selve kontraktmaterialet endsige i standardbilag.

Har leverandøren således en vedligeholdelsesaftale, som kunden efter en juridisk og teknisk gennemgang finder acceptabel, kan denne uden videre integreres i IT-købekontrakten ved indsættelse i det relevante bilag. Der vil næppe være behov for konsekvensændringer i selve kontrakten, og såfremt der er behov herfor, vil det ofte være fordi vedligeholdelsesaftalen søger at regulere andre forhold end lige vedligeholdelse, hvilket i videst muligt omfang bør undgås.

Navnlig ser vi, at der i de tilbudte vedligeholdelsesaftaler ikke skelnes klart mellem mål og midler. Kunden tilbydes en række services uden at det står klart, hvad målet med disse services er, hvorledes de måles og hvilke konsekvenser det har såfremt målene ikke nås. Med anvendelsen af terminologien vedligehold og servicemål har vi i IT-købekontrakten forsøgt at tydeliggøre denne problemstilling.

Denne udgave af IT-købekontrakten inkluderer vores forslag til en standardvedligeholdelsesaftale, der dels kan anvendes af parterne i de tilfælde, hvor leverandøren eller kunden ikke i forvejen har anvendt kontraktmateriale, dels kan tjene som kundens checkliste i forbindelse med en gennemgang af den vedligeholdelsesaftale, som leverandøren tilbyder at indgå som led i leverancen.


2.3 IT-kontrakten som styringsredskab
Det er vores opfattelse, at anvendelsen af IT-købekontrakten som et styringsredskab med den foreliggende IT-købekontrakt er blevet en reel mulighed i modsætning til de tidligere K18 og K33.

Et væsentligt omdrejningspunkt i anvendelsen af kontrakten som styringsredskab er bestemmelserne vedrørende ændringshåndtering, der tilsigter at formalisere parternes muligheder for at gennemtvinge og dokumentere ændringer.

I det daglige arbejde med gennemførelse af leverancerne vil der ofte opstå situationer, hvor parterne ikke nødvendigvis finder, at det forholdsvist store apparat, som ændringshåndteringen udgør, er nødvendigt, idet begge parter er enige om ændringens omfang, konsekvens og pris. Det er imidlertid nødvendigt, at parterne bevarer den nødvendige disciplin med hensyn til dokumentation af de pågældende ændringer. Dermed sikres kunden en kontinuerlig opdateret beskrivelse af, hvilke krav han kan stille til leverancen, ligesom leverandøren sikres, at kundens krav til leverancen ikke overstige det aftalte.


Indhold

Indhold Side
1. Kontraktens parter og formål 1
2.  Definitioner. 2
3. Leverandørens ydelser         4
3.1 Beskrivelse af leverancen 4
3.1.1 Analysefase og prototype        4
3.1.2  Løsningsbeskrivelse        4
3.1.3 Kundens godkendelse        5
3.1.4 Kundens ret til opsigelse        5
3.2 Leverancen 6
3.2.1 Præstation af leverancen        6
3.2.2  Udskydelse        6
3.2.3  Dokumentation        7
3.3 Kildekode 7
3.4 Vedligeholdelse 7
3.4.1 Vedligeholdelsens omfang og varighed  7
3.5 Servicemål 8
3.6 Uddannelse 8
3.7 Leverandørens ansatte 8
3.8 Forholdet til andre leverandører 8
4. Kundens ydelser 10
4.1 Kundens bestående installationer og lokaler 10
4.2 Kundens ressourcer i øvrigt 10
4.3 Leverandørens påkrav 10
5. Vederlag 11
5.1 Kontraktsummen og regulering 11
5.2 Betalingsbetingelser 11
6. Fælles forpligtelser 11
6.1 Projektorganisation 12
6.2 Sikkerhed og tavshedspligt 12
7. Ændringshåndtering 14
7.1 Pligt til behandling af ændringsønsker 14
7.2 Håndtering af ændringsønsker 14
7.3 Optioner 15
8. Afprøvning af systemet 17
8.1 Generelt 17
8.1.1 Kundens pligt til godkendelse        17
8.1.2  Betinget godkendelse        18
8.2 Installationsprøve 18
8.3 Overtagelsesprøve 19
8.4 Driftsprøve 19
9. Overtagelse 20
10. Risiko og forsikring 21
11. Misligholdelse          22
11.1  Forsinkelse   22
11.1.1 Kundens misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse      22
11. 1.2  Revideret hovedtidsplan        23
11.2  Mangler   23
11.2.1   Afhjælpning af mangler        23
11.2.2  Kundens misligholdelsesbeføjelser ved mangler         24
11.3 Forventet misligholdelse   24
11.4  Anden misligholdelse   24
11.5  Forhold hos kunden   25
11.6  Ophævelse   25
12. Garantier og ansvar          26
12.1   Leverandørens garantier   26
12.1.1  Garantiperioden        26
12.2   Underleverandører   26
12.3   Produktansvar   27
12.4   Erstatningspligt og ansvarsfraskrivelser   27
13. Immaterielle rettigheder          28
13.1   Tredjemands rettigheder   28
13.2   Kundens rettigheder   28
13.2.1 Rettigheder ved ophør        29
14.  Force majeure          30
15.  Flytning og overdragelse          31

16.  Fortolkning og konflikter   

32
16.1 Fortolkning   32
16.2 Udmeldelse af sagkyndig   32
16.3   Tvister, lovvalg og værneting   32
17. Ændring af kontrakten          34
18.  Ikrafttræden og varighed     35
18.1 Forhold ved ophør   35
19. Underskrifter 35
Bilag 1: Hovedtidsplan          36
Bilag 2 : Kravspecifikation 37
Bilag 3 : Løsningsbeskrivelse          39
Bilag 4 : Betalingsplan 40
Bilag 5 : Projektorganisation 41
Bilag 6 : Maskinel 43
Bilag 7a : Standardprogrammel 44
Bilag 7b : Specielt udviklet programmel 44
Bilag 8 : Øvrige ydelser 45
Bilag 9 : Kundens ydelser 46
Bilag 10 : Vedligeholdelse 47
Bilag 11 : Afprøvning af systemet 57
Bilag 12 : Servicemål 63
Bilag 13 : Bodsberegning 67
Bilag 14 : Analysefase 71
Bilag 15 : Ændringshåndtering 72
Bilag 16 : Uddannelse          73
Oversigter 74Kontrakt

 

1.     Kontraktens parter og formål

Denne kontrakts parter er

(navn)

(adresse1)

(adresse2),

 i det følgende benævnt kunden og

 (navn)

(adresse1)

(adresse2),

 i det følgende benævnt leverandøren.

 

Kontrakten regulerer parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med følgende leverance:

Præambel:

(Her anføres en kort beskrivelse af baggrunden for kontraktens indgåelse. Såfremt kontrakten indgås med nogle overordnede forudsætninger, f.eks. kundens forfølgelse af langsigtede målsætninger bør disse anføres her.)

Overordnet beskrivelse af leverancen:

(Her beskrives leverancen i hovedtræk, dvs. hvilke typer af ydelser indgår.)


2.     Definitioner

Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og Grundlovsdag.

Ved en delleverance forstås en del af den samlede leverance, der er selvstændigt beskrevet, og som i henhold til hovedtidsplanen leveres selvstændigt. 

Ved leverancen forstås alle de ydelser, som leverandøren er forpligtet til at levere til kunden i henhold til denne kontrakts bestemmelser. Leverancen omfatter, men er ikke begrænset til, maskinel, programmel, tjenesteydelser såsom udførelse af tilretning og installation samt uddannelse af kundens ansatte.

Ved leveringsdagen forstås den dag, hvor leverancen præsteres, dvs. tjenesteydelser udføres, maskinel og programmel leveres. Levering anses for sket, når kunden har rådighed over den pågældende del af leverancen.

Ved delleveringsdagen forstås det samme som leveringsdagen, blot for en delleverance.

Ved overtagelsesdagen forstås den dag, hvor overtagelsesprøven for det samlede system bestås.

Ved en delovertagelsesdag forstås den dag, hvor en delovertagelsesprøve bestås.

Ved servicemål forstås de krav til leverandørens ydelser, herunder systemets ydeevne og tilgængelighed, der skal være opfyldt i kontraktens løbetid.

Ved standardprogrammel forstås det programmel, der er nævnt i bilag 7a, og som ikke i medfør af denne kontrakt skal være genstand for udvikling eller tilretning.

Ved specielt tilrettet programmel forstås det programmel, nævnt i bilag 7a, der af leverandøren som et led i opfyldelsen af denne kontrakt, skal være genstand for tilretning i form af tilføjelse eller reduktion af standardkomponenter samt indstilling af parametre.

Ved specielt udviklet programmel forstås det programmel, der er nævnt i bilag 7b, og som leverandøren skal udvikle i overensstemmelse med kundens særlige krav, som de er beskrevet i denne kontrakt.

Ved kildekode forstås en samling af programinstruktioner der udgør et program eller en ændring/tilføjelse af et eksisterende program. Herunder er en samling af instruktioner der udgør en tilretning af eksisterende standardprogrammel at betragte som kildekode.

Ved systemet forstås den del af leverancen, der ikke består af tjenesteydelser. Systemet omfatter bl.a. maskinel og programmel, herunder også tilrettet programmel. Udviklingsydelser er ikke en del af systemet, hvorimod det deraf følgende programmel er omfattet af systemet.

Ved vedligeholdelse forstås de foranstaltninger som leverandøren skal iværksætte i kontraktens løbetid for at sikre en leverance i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser, herunder fejlretning og overholdelse af de aftalte servicemål.


3. Leverandørens ydelser 

3.1 Beskrivelse af leverancen 
3.1.1 Analysefase og prototype 

Leverandøren skal, inden for det tidsrum der afsat hertil i hovedtidsplanen, gennemføre en analysefase, der skal give leverandøren den fornødne viden til udarbejdelse af løs-ningsbeskrivelsen på baggrund af kravspecifikationen.

Fasen skal indeholde en gennemgang af kundens kravspecifikation med henblik på identifikation af ændringer i kundens krav eller tilretninger af leverandørens leverance.

Såfremt leverandøren skal indsamle oplysninger til brug for udarbejdelsen af løsningsbeskrivelsen skal dette ske i analysefasen. Kunden skal yde den nødvendige bistand hertil.

En nærmere beskrivelse og afgrænsning af analysefasens og evt. prototypens indhold er beskrevet i bilag 14.

Specificerede krav til analysefasen for så vidt angår specielt udviklet programmel skal være indeholdt i bilag 14.

Såfremt kunden på baggrund af analysefasen ønsker at ændre, herunder reducere, kravene indeholdt i kravspecifikationen, gennemføres denne ændring efter bestemmelse-ne om ændringshåndtering.

Som resultat af analysefasen forelægges kunden en løsningsbeskrivelse til godkendelse.

Vederlaget for gennemførelsen af analysefasen er specificeret i bilag 8.

3.1.2 Løsningsbeskrivelse 
Leverandøren skal på baggrund af kundens kravspecifikation udarbejde en løsningsbeskrivelse, der detaljeret beskriver, hvorledes leverancen, herunder specielt udviklet programmel, opfylder kundens krav indeholdt i kravspecifikationen.

Løsningsbeskrivelsen skal som minimum indeholde en beskrivelse af systemets funktioner, datagrundlag, tekniske løsninger samt organisatoriske forhold.

For specielt udviklet programmel skal løsningsbeskrivelsen endvidere indeholde en beskrivelse af udviklingsværktøjer og metoder, kvalitets-sikringsmetoder og testmetoder.

Hvis der er gennemført prototype eller anden begrænset demonstration af funktionalitet, skal resultatet beskrives i løsningsbeskrivelsen.

Såfremt kunden, senest ved denne kontrakts ikrafttræden, skriftligt erklærer sig indforstået hermed, kan de af leverandøren udarbejdede bilag 6, 7a, 7b og 8 i denne kontrakt helt eller delvist udgøre løsningsbeskrivelsen.

3.1.3 Kundens godkendelse 
Løsningsbeskrivelsen skal forelægges kunden til skriftlig godkendelse senest på den i hovedtidsplanen anførte dato. Kunden er forpligtet til at godkende løsningsbeskrivelsen uden ugrundet ophold, såfremt denne efter kundens opfattelse fyldestgørende b-skriver, hvorledes alle krav indeholdt i kravspecifikationen vil blive opfyldt.

Nægter kunden at godkende løsningsbeskrivelsen, er leverandøren berettiget, men ikke forpligtet til at korrigere denne, indtil kunden måtte opsige kontrakten i henhold til bestemmelserne herom.

Uanset kunden godkender løsningsbeskrivelsen uden forbehold, indebærer dette ikke en fravigelse af de krav, der følger af kundens kravspecifikation. Kun i det omfang løsningsbeskrivelsen i særskilt afsnit udtrykkeligt angiver, at kravspecifikationen er fraveget, er denne fravigelse aftalt mellem parterne

I det omfang løsningsbeskrivelsen giver anledning til korrektion af bilagene til denne kontrakt, skal leverandøren med løsningsbeskrivelsen forelægge korrigerede bilag til kundens godkendelse.

3.1.4 Kundens ret til opsigelse 
Uanset nedenstående vedrørende kontraktens varighed, kan kunden, indtil løsningsbeskrivelsen er godkendt af kunden, opsige denne kontrakt til omgående ophør.

Opsigelse kan ske, såfremt forløbet af analysefasen eller indholdet i løsningsbeskrivesen, efter kundens opfattelse, ikke på tilstrækkelig vis opfylder kundens krav og forventninger. Kundens opsigelse skal være konkret begrundet.

Såfremt kunden opsiger kontrakten, erlægger kunden betaling for det af leverandøren udførte arbejde indtil opsigelsesdagen. Prisen opgøres efter leverandørens sædvanlige takster og vilkår, dog således at prisen alt inkl. ikke kan overstige den samlede pris for leverandørens udarbejdelse af løsningsbeskrivelsen, jf. bilag 8. Kun såfremt dette er særskilt aftalt, erlægger kunden betaling for andet end leverandørens arbejde.

Ved kundens opsigelse finder denne kontrakts bestemmelser om ophør tilsvarende anvendelse.

3.2 Leverancen
3.2.1 Præstation af leverancen 

Leverandøren bærer ansvaret for leverancens rettidige og mangelfrie levering.

Leverandøren er berettiget og forpligtet til at præstere leverancen til kunden i overensstemmelse med hovedtidsplanen.

Såfremt leverancen er opdelt i delleverancer, skal disse leveres i overensstemmelse med hovedtidsplanens angivelser.

Kundens forpligtelser i etableringsfasen fra kontraktens ikrafttræden og indtil bestået driftsprøve er udtømmende beskrevet i bilag 9. Kundens opfyldelse af disse forpligtelser er en forudsætning for leverandørens garantier.

3.2.2 Udskydelse 
Med et begrundet skriftligt varsel på XX arbejdsdage kan hver af parterne udskyde enhver frist i hovedtidsplanen.

Den samlede udskydelse forårsaget af hver af parterne, forsinkelser ikke medregnet, kan ikke overstige XX arbejdsdage.

Udskyder én af parterne en frist, har den anden part ret til tilsvarende at udskyde alle efterfølgende frister med et tilsvarende antal arbejdsdage med tillæg af X arbejdsdage. Såfremt en part ønsker at gøre denne ret gældende, skal dette ske ved partens fremlæggelse af en redegørelse for nødvendigheden af denne udskydelse senest XX arbejdsdage, efter modparten har krævet fristen udskudt, hvorefter parterne på leverandørens initiativ tiltræder en korrigeret hovedtidsplan.

3.2.3 Dokumentation 
Alt maskinel og programmel skal være ledsaget af fyldestgørende dokumentation, der, med mindre andet er aftalt, i form og indhold skal svare til, hvad der er sædvanligt for denne type dokumentation.

Medmindre andet konkret angives i løsningsbeskrivelsen, skal al dokumentation foreligge i elektronisk form.

Bruger- og driftsvejledninger skal, medmindre andet er aftalt, foreligge på dansk, medens øvrig dokumentation kan foreligge på engelsk.

Kunden erhverver en ikke-eksklusiv brugsret til dokumentationen som ikke omfatter ret til videreoverdragelse eller eksemplarfremstilling, med mindre dette særligt aftales.

Den aftalte form og sproget for dokumentationen skal være angivet i sammenhæng med det relevante maskinel og programmel i bilagene 6, 7a og 7b. Er intet angivet, er sproget dansk for al dokumentation, der retter sig imod slutbrugere og engelsk for øvrig dokumentation.

3.3 Kildekode 
Såfremt leverancen omfatter specielt udviklet programmel skal leverandøren med faste intervaller, og senest umiddelbart efter kundens godkendelse af overtagelsesprøve for det pågældende programmel, foretage sådanne foranstaltninger der gør kildekoden tilgængelig for kunden i tilfælde af leverandørens misligholdelse.

Leverandøren kan opfylde denne pligt ved løbende at overdrage kildekoden til kunden, ved deponering hos tredjemand, eller på anden måde der accepteres af kunden.

De nærmere krav til deponering samt eventuelle indskrænkninger i kundens brugsret skal anføres i et tillæg til denne kontrakt.

3.4 Vedligeholdelse 
3.4.1 Vedligeholdelsens omfang og varighed 

Fra overtagelsesdagen for hele eller en del af systemet skal leverandøren udføre vedligeholdelse af det leverede system i det omfang, dette er specificeret i vedligeholdelses-aftalen indeholdt i bilag 10. Leverandøren skal levere forebyggende og afhjælpende vedligeholdelse af systemet, der til stadighed sikrer, at systemet holdes i driftsikker stand og er i stand til at opfylde de aftalte krav, herunder de aftalte servicemål.

Medmindre andet udtrykkeligt aftales, kan vedligeholdelsesforpligtelserne alene opsiges af kunden med 6 måneders varsel til den 1. i en måned.

Kunden kan med 6 måneders varsel til den 1. i en måned opsige vedligeholdelsen særskilt for enkelte dele af systemet, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i bilag 10.

3.5 Servicemål 
I det omfang leverandøren fra (del)overtagelsesdagen skal opfylde servicemål, er disse beskrevet i bilag 12 og forudsætningerne herfor i form af krav til kunden eller dennes eksisterende system er anført i bilag 9.

Med mindre andet er angivet i bilag 12, er det en forudsætning for leverandørens opretholdelse af servicemål, at vedligeholdelsesaftalen for de relevante dele af systemet er i kraft.

3.6 Uddannelse 
Leverandøren skal levere uddannelse i umiddelbar tilknytning til ibrugtagning af systemet.

Omfanget af den uddannelse, leverandøren skal levere, er specificeret i bilag 16.

Såfremt uddannelsen ikke er indeholdt i hovedtidsplanen skal denne afvikles efter påkrav fra kunden, dog med et varsel på mindst 20 arbejdsdage.

3.7 Leverandørens ansatte 
Leverandøren skal stille et tilstrækkeligt og kvalificeret personale til rådighed for præstation af leverancen til kunden.

Kunden kan kræve, at leverandørens projektleder, som angivet i bilag 5, ikke udskiftes i denne kontrakts løbetid, medmindre dette skyldes projektlederens personlige forhold eller andre udefrakommende omstændigheder, der ikke er under leverandørens kontrol. Kunden kan afgive en begrundet anmodning om udskiftning af personer i leverandørens projektorganisation som leverandøren, i det omfang det er muligt forpligter sig til at acceptere.

Navnlig må leverandøren ikke reducere personalet, der er beskæftiget med levering til kunden, såfremt dette medfører fare for forsinkelse af leverancen.

Skyldes en forsinkelse eller fare for forsinkelse mangel på kvalificeret personale, er leverandøren på kundens opfordring forpligtet til at forøge personalet, der er beskæftiget med leverancen.

3.8 Forholdet til andre leverandører 
Leverandøren skal samarbejde med kundens øvrige leverandører i det omfang dette er nødvendigt for præstation af leverancen.

Såfremt leverandørens garantier bygger på forudsætninger der beror på tredjemands forhold eller ydelser, som kunden bærer risikoen for, skal disse forudsætninger angives i bilag 9 (Kundens ydelser).


4. Kundens ydelser 

4.1 Kundens bestående installationer og lokaler 
Kunden skal stille alle relevante oplysninger om kundens eksisterende systemer til rådighed for leverandøren i forbindelse med leverandørens præstation af den aftalte leverance.

Såfremt leverandøren stiller særlige krav til indretningen af kundens fysiske rammer, herunder arbejdspladser for leverandørens ansatte, undervisningsfaciliteter eller el- og kommunikationsfaciliteter, er disse beskrevet i bilag 9.

4.2 Kundens ressourcer i øvrigt
 I det omfang, dette er aftalt og fremgår af bilag 9, skal kunden stille ressourcer herunder lokaler og ansatte til rådighed for leverandøren under dennes præstation af leverancen.

4.3 Leverandørens påkrav 
Leverandøren skal afgive skriftligt påkrav, såfremt kunden ikke rettidigt stiller de relevante oplysninger, faciliteter eller de aftalte ressourcer til rådighed.

Leverandøren er berettiget til at indstille arbejde der er direkte berørt af kundens misligholdelse indtil forholdet er udbedret.


5. Vederlag

5.1 Kontraktsummen og regulering 
Den samlede kontraktsum udgør x.xxx.xxx,- kr. skriver ..... Kontraktsummen er inkl. alle offentlige afgifter, moms undtaget.

Kontraktsummen udgør summen af alle priser anført i bilag 6, 7a, 7b og 8 eksklusive ydelser som kunden ikke ved denne kontrakts ikrafttræden har endeligt forpligtet sig til at købe (optioner).

Kontraktsummen omfatter ikke løbende betalinger, herunder vedligeholdelsesafgifter.

Såfremt der stilles krav om sikkerhedsstillelse for modtagne betalinger er dette anført i bilag 6.

Alle priser er faste, medmindre andet er angivet i bilagene 6, 7a, 7b, 8 eller 10.

5.2 Betalingsbetingelser 
Kunden skal betale kontraktsummen i de rater, der følger af betalingsplanen, dog først efter modtagelse af en fyldestgørende faktura fra leverandøren. Uanset opstået forsinkelse forfalder de enkelte rater ikke, førend den tilknyttede aktivitet er gennemført og, såfremt dette fremgår af hovedtidsplanen, godkendt af kunden. Fakturaen skal tydeligt angive det punkt i betalingsplanen, som betalingen vedrører.

For dele af leverancen, der ikke er omfattet af betalingsplanen, fakturerer leverandøren månedsvist bagud efter levering. Fakturaen skal tydeligt angive medgået tidsforbrug eller anden information, der er relevant for den pågældende del af leverancen.

Medmindre andet aftales i bilag 4, ydes der 30 dages rentefri kredit fra fakturadagen.


6. Fælles forpligtelser

6.1 Projektorganisation 
Der etableres en projektorganisation, som beskrevet i bilag 5.

Leverandøren har, medmindre andet aftales, initiativpligten til alle aktiviteter i projektorganisationen, herunder indkaldelse til møder med de aftalte intervaller. Dagsorden skal foreligge senest 2 arbejdsdage før mødedatoen.

Medmindre andet i konkrete tilfælde aftales, er kunden referent. Referater fra møder i projektorganisationen rundsendes til deltagerne, inden 5 arbejdsdage fra mødet og betragtes som godkendte, medmindre der gøres indsigelser inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen, dog senest på næste møde.

Såfremt dele af projektorganisationen er tillagt kompetence til accept af ændringer i parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt, skal dette fremgå specifikt af bilag 5.

6.2 Sikkerhed og tavshedspligt 
Kun personer, der er autoriseret til det, må have adgang til systemet og kundens data.

På opfordring fra hver af parterne er en part forpligtet til at dokumentere hvilke personer, der er autoriseret samt hvilke foranstaltninger parten iagttager mht. fysisk og personel sikkerhed.

Medmindre oplysningens karakter eller omstændighederne i øvrigt medfører andet, er parterne underlagt tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger om modpartens forhold, der måtte komme til partens kundskab som led i opfyldelsen af denne kontrakt.

Leverandøren er forpligtet til at pålægge sine ansatte og underleverandører en tilsvarende pligt til hemmeligholdelse.

Konsulenter og andre, der bistår kunden, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til oplysninger om leverandørens forhold, som gælder for leverandøren med hensyn til kundens forhold.

Denne tavshedspligt er også gældende efter nærværende kontrakts ophør, uanset ophørsgrunden.

Leverandøren kan medtage kunden på referenceliste, men må ikke derudover, uden kundens forudgående skriftlige samtykke, bruge kundens navn i markedsføringsøjemed.


 7. Ændringshåndtering 

7.1 Pligt til behandling af ændringsønsker 
I denne kontrakts løbetid er parterne forpligtet til at behandle ønsker om ændringer i overensstemmelse med følgende bestemmelser.

En parts manglende opfyldelse af sine forpligtelser i forbindelse med håndtering af ændringer vil, såfremt forholdet ikke rettes i rimelig tid, efter påkrav, kunne udgøre væsentlig misligholdelse.

7.2 Håndtering af ændringsønsker 
Såfremt én af parterne i kontraktens løbetid ønsker at foretage ændringer i systemet eller dele heraf, som er omfattet af leverandørens vedligeholdelsesforpligtelser eller berører aftalte servicemål, kan dette alene ske med begge parters accept.

Dog kan vedligeholdelsesaftalen indeholdt i bilag 10 give parterne en videregående adgang til ensidigt at kræve ændringer i den del af systemet, der er omfattet af vedligeholdelsesaftalen.

Såfremt dette er nødvendigt for at undgå unødigt tab, er parterne gensidigt forpligtede til at acceptere ændringer, der kun i ubetydelig grad påvirker vilkårene for leverancen, og som ikke påfører parterne omkostninger.

Ved ændringer initieret af leverandøren, der er særligt indgribende for kundens anvendelse af systemet, kan kunden kræve en overtagelsesprøve for den relevante del af systemet gennemført. Bestås prøven ikke, kan kunden kræve, at systemet retableres uden ugrundet ophold.

Med mindre kunden særskilt accepterer andet skal leverandøren efter modtagelse af et skriftligt ændringsønske, inden 20 arbejdsdage fra ønsket er fremsat, udarbejde et løsningsforslag med følgende mindstekrav til indhold:

 • Beskrivelse af ændringer 
 • Konsekvenser for vedligeholdelsesaftalen 
 • Konsekvenser for servicemål 
 • Konsekvenser for andre leverandørers ydelser 
 • Afprøvning af ændringer 
 • Garantier for ændringer 
 • Tidsplan for gennemførelse af ændringer
 • Dokumentation 
 • Uddannelse og andre ydelser 
 • Samlet pris for gennemførelse af ændringen.

Kun såfremt dette særskilt aftales kan leverandøren opnå vederlag for udarbejdelsen af et løsningsforslag.

Leverandørens vederlag for udvikling og gennemførelse af ændringen i specielt udviklet programmel beregnes på baggrund af det opgivne timeantal og leverandørens timepris på udvikling som angivet i bilag 7b.

Forinden ændringer iværksættes, skal parterne tiltræde et tillæg til denne kontrakt, der indeholder det løsningsforslag, som parterne begge har accepteret.

Medmindre andet aftales, sker den yderligere leverance på denne kontrakts vilkår.

Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem parterne om konsekvenserne af en ændring, har kunden ret til indsigt i grundlaget for leverandørens løsningsforslag.

Kunden har ret til at lade en uafhængig tredjemand gennemgå grundlaget for leverandørens løsningsforslag.

Leverandøren skal opretholde en ændringslog, der indeholder al relevant dokumentation vedrørende ændringer, herunder dateret ændringsanmodning og løsningsforslag. En beskrivelse af processen vedrørende ændringshåndtering er indeholdt i bilag 15.

7.3 Optioner 
De af leverandøren afgivne optioner er specificeret i bilagene 6, 7a, 7b og 8. Optionere skal være tydeligt adskilt fra beskrivelsen af leverancen i øvrigt. En option giver kunden en ret, men ikke pligt til, inden for kontraktens løbetid at udnytte optionen.

Hvis kundens ret til udnyttelse af optioner er begrænset til bestemte perioder skal dette være angivet i forbindelse med beskrivelsen af den relevante option.

Såfremt kunden ønsker at udnytte en option skal leverandøren inden 20 arbejdsdage fra modtagelsen af kundens ønske udarbejde en løsningsbeskrivelse, der som minimum indeholder følgende:

 • Uddybende beskrivelse af optionens indhold og pris 
 • Tidsplan for gennemførelsen
 • Afprøvning af optionen i samspil med systemet

Medmindre andet konkret aftales berøres leverandørens garantier, herunder servicemål og vedligeholdelse ikke af levering af optioner.

I øvrigt berøres denne kontrakts bestemmelser ikke af kundens udnyttelse af optioner, med mindre leverandøren ved afgivelse af optionen har taget forbehold herfor.


8. Afprøvning af systemet

8.1 Generelt 
Afprøvning af systemet sker ved en installationsprøve og en overtagelsesprøve før overtagelsesdagen samt en driftsprøve i tiden derefter.

Såfremt en eller flere delleverancer skal overtages før det samlede system, kan der afholdes separate installations- og overtagelsesprøver for disse delleverancer. Kunden er dog altid berettiget til at kræve en overtagelsesprøve for det samlede system.

Ingen gennemgang, kommentering eller godkendelse fra kundens side af nogen prøve kan tages som udtryk for en ændring af de krav, der kan stilles efter nærværende kontrakt med bilag.

Leverandøren skal, i overensstemmelse med bilag 11, før en prøve fremsende udkast til dokument, der beskriver de eksakte procedurer for gennemførelsen af prøven.

Ved manglende godkendelse af prøver er parterne forpligtede til efter påkrav inden 5 arbejdsdage at deltage i fornyet afprøvning. Med mindre andet aftales kan parterne ikke kræve særskilt vederlag for deltagelse i prøver.

8.1.1 Kundens pligt til godkendelse 
For alle prøver gælder det, at prøvens beståelse er betinget af kundens skriftlige godkendelse. Betingelserne for godkendelse af prøver er anført i bilag 11.

Kunden skal, senest 5 arbejdsdage efter at en prøve er bestået, udstede skriftlig godkendelse heraf til leverandøren såfremt betingelserne for en godkendelse af prøvens resultat er til stede ved prøvens afslutning. Medmindre andet er anført i bilag 11, kan kunden ikke nægte godkendelse af en prøve, såfremt der alene er konstateret mangler, der er af uvæsentlig betydning for kundens anvendelse af systemet.

Er kundens godkendelse ikke afgivet inden denne frist betragtes prøven som ikke-bestået. Såfremt kunden uberettiget ikke godkender prøven, betragtes dette som forsinkelse fra kundens side.

Ved kundens (betingede) godkendelse betragtes prøven som bestået pr. den dag, hvor prøven afsluttedes.

8.1.2 Betinget godkendelse 
Kunden er altid berettiget til at nægte at godkende en prøve der indeholder andre mangler end de er af uvæsentlig betydning for kundens anvendelse af systemet.

Kunden kan godkende en prøve betinget af udbedring af konstaterede fejl. Det skal tydeligt fremgå at godkendelsen alene er betinget.

Såfremt kunden betinget godkender en prøve, uanset der består mangler, herunder også mangler, der er af uvæsentlig betydning for kundens anvendelse af systemet, skal parterne i fællesskab udarbejde en liste over de konstaterede mangler.

Listen skal angive en dato for leverandørens udbedring af manglerne. Manglende optagelse på denne liste fratager ikke kunden ret til at kræve mangler udbedret.

Udbedres alle fejl på listen inden den anførte frist for udbedring, skal kunden endeligt godkende den pågældende prøve inden 5 arbejdsdage fra udbedringen er gennemført.

Er alle fejl på listen ikke udbedret inden udløb af den aftalte frist og har kunden ikke accepteret en forlængelse af fristen, kan kunden tilbagekalde godkendelsen af prøven.

En tilbagekaldelse af en prøve kan ikke ske efter godkendelsen af overtagelsesprøven for det samlede system. En tilbagekaldelse af overtagelsesprøven for det samlede system kan ikke ske efter godkendelsen af driftsprøven for det samlede system.

8.2 Installationsprøve 
Leverandørens installation afsluttes med en installationsprøve i overensstemmelse med bilag 11.

Der kan afholdes særskilte installationsprøver for delleverancer, såfremt dette er anført i hovedtidsplanen.

8.3 Overtagelsesprøve Overtagelsesprøven gennemføres på det tidspunkt, der fremgår af hovedtidsplanen og tilrettelægges som en funktionsprøve, hvor maskinel? og programmelprodukterne kontrolleres enkeltvis og integreret. Såfremt andre dele af leverancen omfattes af overtagelses-prøven, er dette anført i bilag 11. De overordnede krav til overtagelsesprøvens resultat er fastsat i bilag 11.

Overtagelsesprøven forudsætter bestået installationsprøve.

Jf. ovenfor kan der afholdes særskilte overtagelsesprøver for delleverancer (delovertagelsesprøver) såfremt dette er angivet i hovedtidsplanen.

Såfremt (del)overtagelsesprøven ikke godkendes, er leverandøren berettiget til at gentage denne prøve, indtil kunden måtte hæve kontrakten helt eller delvist som følge af indtrådt eller forventet forsinkelse eller anden misligholdelse.

Manglende beståelse af en delovertagelsesprøve fratager, med mindre andet fremgår af hovedtidsplanen, eller omstændighederne omkring delleverancens indhold, ikke leverandøren retten og pligten til præstation af øvrige delleverancer.

8.4 Driftsprøve 
Formålet med driftsprøven er at konstatere, hvorvidt leverancen overholder de opstillede servicemål som angivet i bilag 12. Driftsprøven gennemføres for det samlede system, uanset om dele af systemet er overtaget på et tidligere tidspunkt.

Driftsprøven forudsætter bestået overtagelsesprøve.

Fremgangsmåden ved gennemførelse af driftsprøven herunder målemetoder, er beskrevet i bilag 11.

I det omfang andet ikke fremgår af bilag 11, skal driftsprøven påbegyndes senest 5 arbejdsdage efter bestået overtagelsesprøve og strække sig over en periode på mindst 20 arbejdsdage, hvor systemet er i fuld drift. Driftsprøven fortsætter, indtil de aftalte servicemål er overholdt i 20 arbejdsdage i træk, eller kunden hæver kontrakten i henhold til bestemmelserne herom.


9. Overtagelse 

Systemet er overtaget af kunden på overtagelsesdagen.

Såfremt dele af systemet skal overtages særskilt sker dette på overtagelsesdagen for den relevante delovertagelsesprøve.

Kunden kan, hvor dette er af afgørende betydning for kundens forretning, anvende systemet forinden (del)overtagelsesprøven er godkendt, såfremt dette kan ske uden at medføre væsentlige hindringer for leverandørens forsatte arbejde med systemet, og såfremt kunden erlægger en rimelig del af betalingen, der er knyttet til overtagelsesprøven.

Såfremt leveringstiden i henhold til hovedtidsplanen er indtrådt for en del af leverancen, der imidlertid ikke er rettidigt godkendt af kunden og dette ikke alene skyldes kundens forhold, kan kunden dog altid vælge at ibrugtage denne del af systemet helt eller delvist. Kunden erlægger ikke betaling førend den pågældende del af systemet er mangelfrit leveret. Kundens ibrugtagning må dog ikke hindre leverandøren i at bringe delleverancen i en stand, hvor denne opfylder betingelserne for godkendelse af kunden.


10. Risiko og forsikring

Leverandøren bærer risikoen for leverancens hændelige undergang eller beskadigelse, indtil systemet er overtaget af kunden.

På leveringsdagen overtager kunden dog risikoen og pligten til forsikring af de dele af systemet, der befinder sig på kundens adresse, og som kunden har kvitteret for.

Leverandøren bærer fortsat risikoen og pligten til fornøden forsikring for de dele af systemet, der forbliver i leverandørens varetægt efter overtagelsen.


11. Misligholdelse 

11.1 Forsinkelse 
Forsinkelse for en (del)leverance indtræder såfremt een af de i hovedtidsplanen indeholdte (del)leverancer der afsluttes med delovertagelsesprøver, overtagelsesprøve eller driftsprøve ikke overtages rettidigt af kunden, og dette ikke alene skyldes forhold hos kunden.

Såfremt forsinkelsesbeføjelser skal indtræde ved for sen levering af andre dele af leverancen end de ovenfor nævnte, skal dette markeres særskilt i hovedtidsplanen ved anvendelse af betegnelsen "Milestone" eller tilsvarende.

Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelse, der skyldes forhold, for hvilke kunden bærer risikoen. I tilfælde af kundens delvise ansvar for forsinkelse reduceres kunden krav på bod og erstatning tilsvarende. Kundens ansvar skal godtgøres af leverandøren.

Parterne skal skriftligt underrette hinanden straks, når parten må indse, at en forsinkelse vil opstå. Dette gælder også for forsinkelser, som parten ikke bærer risikoen for.

Parterne skal i videst muligt omfang søge at indhente en opstået forsinkelse.

11.1.1 Kundens misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse 
Ved forsinkelse betaler leverandøren en bod, der beregnes som beskrevet i bilag 13.

Er den indtrådte forsinkelse væsentlig, kan kunden ophæve kontrakten helt eller delvist. En delvis ophævelse kan alene angå den del af leverancen der er forsinket. Leverandøren kan modsætte sig en delvis ophævelse, såfremt den ophævede del af leverancen hænger uadskilleligt sammen med den resterende leverance, og en delvis ophævelse vil påføre ham uforholdsmæssige omkostninger.

En forsinkelse der overstiger XX arbejdsdage, bortset fra udskydelser, regnes altid for væsentlig. En kortere forsinkelse kan regnes for væsentlig, såfremt denne får afgørende betydning for kundens opfyldelse af sine opgaver.

Såfremt uddannelse eller andre tjenesteydelser der er leveret på tidspunktet for forsinkelsens indtræden har væsentlig lavere værdi for kunden på grund af den indtrådte forsinkelse har kunden krav på omlevering af de pågældende ydelser, eller alternativt et forholdsmæssigt afslag.

11.1.2 Revideret hovedtidsplan 
Ved væsentlig forsinkelse med en del af leverancen bevarer kunden misligholdelsesbeføjelser, herunder ophævelse, indtil kunden har accepteret en af leverandøren udarbejdet ny hovedtidsplan.

Afviser kunden leverandørens forslag til revideret hovedtidsplan inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen, skal kunden efter leverandørens påkrav, oplyse hvorvidt kunden ophæver.

Har kunden ikke afvist leverandørens forslag til ny hovedtidsplan inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen, betragtes den reviderede hovedtidsplan som godkendt af kunden. Kundens godkendelse af en revideret hovedtidsplan fratager ikke kunden andre misligholdelsesbeføjelser end retten til at ophæve på grund af forsinkelse, der lå før kundens godkendelse.

11.2 Mangler 
Leverancen er mangelfuld, såfremt den, efter overtagelsen, ikke opfylder de afgivne garantier, servicemål eller i øvrigt ikke er, som kunden kunne have en berettiget forventning om.

Særligt gælder det vedrørende tjenesteydelser der er en del af leverancen, at disse er mangelfulde, såfremt det opnåede resultat ikke er som aftalt eller som kunden kunne have en berettiget forventning om.

Leverandørens forudsætninger med hensyn til kundens forpligtelser i forbindelse med leverancen og anvendelsen af systemet er indeholdt i bilag 9. Leverandøren er ikke ansvarlig for forhold, der skyldes, at kunden eller tredjemand, for hvem kunden bærer risikoen, ikke opfylder disse forudsætninger eller at kunden har anvendt systemet i strid med den medfølgende dokumentation.

11.2.1 Afhjælpning af mangler 
Leverandøren har pligt og ret til i garantiperioden at afhjælpe konstaterede mangler. Afhjælpningen skal ske omgående ved udbedring eller omlevering, men leverandørens ret til afhjælpning fratager ikke kunden retten til at hæve kontrakten helt eller delvist eller anvende andre misligholdelsesbeføjelser, når betingelserne herfor er til stede.

Efter udløbet af garantiperioden er leverandørens ret og pligt til afhjælpning af mangler alene reguleret af parternes vedligeholdelsesaftale. Mangler ved dele af systemet, der er omfattet af leverandørens vedligeholdelsesforpligtelse, skal efter udløb af garantiperioden udbedres i overensstemmelse med vedligeholdelsesaftalen.

11.2.2 Kundens misligholdelsesbeføjelser ved mangler 
Såfremt leverandøren efter overtagelsen ikke er i stand til at opfylde de aftalte servicemål, ifalder leverandøren en bod, der beregnes som beskrevet i bilag 13.

Er leverancen efter overtagelsen behæftet med så omfattende og alvorlige mangler, at leverancens værdi for kunden er væsentligt reduceret, og/eller leverandøren ikke rettidigt iværksætter tilstrækkelige afhjælpningsforanstaltninger, kan kunden hæve kontrakten helt eller delvist. Delvis ophævelse kan dog kun gennemføres, såfremt den op-ævede del af leverancen ikke hænger uadskilleligt sammen med den resterende leverance, og en delvis ophævelse ikke vil påføre leverandøren uforholdsmæssige omkostninger.

Kunden kan som alternativ til ophævelse kræve et forholdsmæssigt afslag i kontraktsummen samt vederlag for vedligeholdelse svarende til den forringede brugsværdi for kunden, som manglen medfører.

Ligeledes kan kunden kræve et forholdsmæssigt afslag i kontraktsummen ved mangler, der ikke kan begrunde ophævelse, men som leverandøren har erkendt og ikke afhjulpet inden 20 arbejdsdage fra den aftalte (del)overtagelsesdag. Såfremt kunden har givet en betinget godkendelse af en overtagelsesprøve, skal afhjælpning være sket inden en i godkendelsen indeholdt frist.

11.3 Forventet misligholdelse 
I overensstemmelse med dansk ret kan parterne bringe misligholdelsesbeføjelser i anvendelse, når det må stå klart, at en misligholdelse er uundgåelig.

11.4 Anden misligholdelse 
Såfremt leverandøren på nogen anden måde bringer kontraktens rettidige opfyldelse i fare, f.eks. på grund af leverandørens eller en underleverandørs anmeldte betalingsstandsning, konkurs, tvangsakkord, ophør af virksomhed eller tilsvarende, kan kunden ophæve kontrakten eller kræve fornøden sikkerhedsstillelse.

11.5 Forhold hos kunden 
Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelse eller mangler, der alene skyldes forhold hos kunden.

Såfremt kundens forhold medfører en forrykning af overtagelsesdagen med mere end 100 arbejdsdage, er leverandøren berettiget til at hæve kontrakten for så vidt angår endnu ikke leverede dele af leverancen.

Udskydes betaling af rater alene som følge af kundens forhold, har leverandøren krav på forrentning af den udskudte rate iht. Renteloven, indtil betaling sker.

11.6 Ophævelse 
Ved ophævelse af kontrakten skal den part, hvis misligholdelse er årsag til ophævelsen, erstatte modparten dennes dokumenterede og direkte tab.

Ved leverandørens ophævelse skal leverandøren tilbagebetale den fulde kontraktsum med fradrag for kundens brug i perioden indtil ophævelsen samt værdien af den del af leverancen der ikke kan tilbageleveres, mod udlevering af det maskinel, informations-bærende medier samt dokumentation, der er overgivet kunden.

Ved kundens ophævelse skal leverandøren tilbagebetale den fulde betalte kontraktsum mod udlevering af det maskinel og informationsbærende medier samt dokumentation, der er overgivet kunden. Der skal ikke fradrages i kontraktsummen for den del af leverancen der ikke kan tilbageleveres eller kundens brug og værdiforringelse i perioden indtil ophævelse.

Ovennævnte finder tillige anvendelse ved delvis ophævelse med den fornødne tilpasning af kontraktsum og fradrag.

Uanset stedfunden ophævelse er kunden berettiget til fortsat at anvende systemet i op til 180 arbejdsdage, eller indtil alternativer kan anskaffes, mod betaling af et rimeligt vederlag for den nytte, som kunden har haft af systemet i perioden.


12. Garantier og ansvar 

12.1 Leverandørens garantier 
Leverandøren garanterer, at leverancen udføres i overensstemmelse med god edb-skik og besidder de egenskaber, der må anses for sædvanlige for den pågældende type leverancer, medmindre andet er særskilt anført i løsningsbeskrivelsen.

Herunder garanterer leverandøren, at systemet og dets enkelte dele besidder de egenskaber og opfylder de krav vedrørende funktionalitet, ydeevne, integration, standarder, udvidelsesmuligheder mv., der fremgår af denne kontrakt og bilag.

Leverandøren garanterer, at leverancen opfylder alle relevante myndighedsforskrifter, således som disse foreligger ved denne kontrakts ikrafttræden. I det omfang anmeldelser, indhentelse af tilladelser og lignende kræver oplysninger eller anden bistand fra kunden, er leverandørens garanti betinget af, at denne bistand ydes.

12.1.1 Garantiperioden 
Varigheden af leverandørens garantier for systemet er mindst 12 måneder fra overtagelsesdagen for det samlede system, dog således at udvidede garantier, der gives af producenter af dele af systemet, tillige kan påberåbes af kunden. En beskrivelse af evt. producentgarantier er indeholdt i bilag 6, 7a og 7b. Indskrænkede garantier der gives af producenter af programmel kan alene indskrænke leverandørens ansvar, hvor dette er anført i bilag 7a eller 7b. Leverandørens garantier kan løbe fra en delovertagelsesdag, såfremt dette angives udtrykkeligt i bilag 6, 7a og 7b.

12.2 Underleverandører 
Leverandøren er ansvarlig for underleverandørers leverancer på samme vis, som hvis de pågældende leverancer var leveret af leverandøren selv.

Såfremt der efter garantiperiodens udløb konstateres omfattende og alvorlige mangler i standardprogrammel fra underleverandører, som leverandøren - f.eks. på grund af underleverandørens konkurs - ikke kan få afhjulpet uden ekstraordinær opofrelse, kan leverandøren frigøre sig fra de fremtidige vedligeholdelsesforpligtelser ved - efter nærmere forhandling med kunden - enten at foretage omlevering med et andet programmel, der i al væsentlighed lever op til kundens krav, og som derefter omfattes af leverandørens vedligeholdelsesforpligtelser, eller at betale kunden et forholdsmæssigt afslag beregnet ud fra, hvor meget anvendeligheden af systemet er nedsat for kunden. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, kan kunden i enhver henseende rette henvendelse til leverandøren også vedrørende leverancer fra underleverandører.

12.3 Produktansvar 
Leverandøren påtager sig produktansvaret i henhold til gældende dansk ret.

12.4 Erstatningspligt og ansvarsfraskrivelser 
Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler, dog er parterne ikke ansvarlige for driftstab, tabt avance og andre indirekte tab. Tab af data anses for direkte tab, dog er leverandøren ikke ansvarlig for retablering af data genereret efter seneste planlagte backup.

For forhold, der udløser betaling af bod, kan kunden dog kun kræve erstatning i det omfang, kunden dokumenterer et tab ud over boden.

Parternes erstatningspligt kan maksimalt udgøre et beløb svarende til kontraktsummen. Såfremt årsagen til kundens tab hovedsageligt er leverandørens misligholdelse af vedligeholdelsesaftalen kan leverandørens erstatningspligt maksimalt udgøre et beløb svarende til tre gange den årlige vedligeholdelsesafgift.


13. Immaterielle rettigheder 

13.1 Tredjemands rettigheder 
Leverandøren indestår for, at det leverede ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder.

Rejses der sag mod kunden med påstand om retskrænkelse, giver kunden leverandøren skriftlig meddelelse herom, og leverandøren indtræder herefter i sagen og afholder samtlige hermed forbundne omkostninger. Leverandøren er pligtig i enhver henseende at skadesløsholde sagsøgte for enhver omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til advokat mv. samt sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger.

Foreligger der krænkelse af tredjemands ret, er leverandøren pligtig til for egen regning at skaffe kunden retten til fortsat at udnytte leverancen eller at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre eller erstatte systemet, således at det opfylder kravene efter nærværende kontrakt.

I tilfælde af at standardprogrammel fra underleverandør krænker tredjemands ret, og leverandøren på tidspunktet for denne kontrakts indgåelse var i god tro, kan leverandøren dog, såfremt det vil være forbundet med ekstraordinær opofrelse fra leverandørens side at udbedre denne retlige mangel, i stedet vælge at betale kunden et forholdsmæssigt afslag beregnet ud fra, hvor meget anvendeligheden af systemet er nedsat for kunden. Kunden kan ophæve kontrakten, såfremt funktionaliteten hermed reduceres.

13.2 Kundens rettigheder 
Ved kundens overtagelse af standardprogrammel, herunder tilrettet programmel, erhverver kunden en tidsubegrænset brugsret til programmellet i overensstemmelse med leverandørens eller producentens licensbetingelser eller standardvilkår, der vedlægges i bilag 7a.

Ved kundens overtagelse af specielt udviklet programmel erhverver kunden, medmindre andet fremgår af bilag 7b, ophavsret i videst mulig omfang, til programmellet.

Kunden er forpligtet til at sørge for, at kundens medarbejdere er informeret om og overholder nærværende vilkår, samt respekterer leverandørens og producentens ophavsrettigheder. Alt materiale, skriftligt og elektronisk, som leverandøren leverer som led i opfyldelsen af denne kontrakt, erhverver kunden en tidsubegrænset brugsret til, medmindre andet udtrykkeligt aftales. Dette gælder dog ikke det programmel med tilhørende dokumentation, hvortil kunden alene erhverver en brugsret i overensstemmelse med bilag 7a og 7b.

13.2.1 Rettigheder ved ophør 
I tilfælde, hvor ophør ikke skyldes ophævelse, berøres kundens brugsret til programmel samt øvrigt materiale der er nødvendigt for kundens anvendelse af systemet ikke af kontraktens ophør, medmindre andet fremgår af bilag 7a og 7b.

Ved kontraktens ophør som følge af ophævelse og såfremt leverandøren effektivt og i fornødent omfang tilbagebetaler det modtagne vederlag, ophører kundens brugsret til programmel og dokumentation. Parterne sletter eller udleverer alle informationsbærende medier, der indeholder information hvortil parterne alene har brugsretten.


14. Force majeure 

Hverken leverandøren eller kunden skal anses for ansvarlig over for den anden part for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, herunder strejke, intern strejke og lockout, og som parten ikke kunne have forudset og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som leverandøren ikke burde have forudset, undgået eller overvundet.

Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure-situationen varer. Såfremt en tidsfrist for leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part, senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er ham bekendt.

Den part, der ikke er ramt af force majeure-situationen, er berettiget til at ophæve kontrakten fsv. angår ikke-leverede dele af leverancen, såfremt den aftalte (del)overtagelsesdag overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure. I tilfælde af en sådan ophævelse finder bestemmelserne vedrørende ophør tilsvarende anvendelse.


15. Flytning og overdragelse

Leverandøren kan kun med kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand. Kunden er dog forpligtet til at acceptere overdragelse til en tredjemand, mod hvem kunden ikke har berettigede indsigelser af økonomisk eller anden karakter.

Leverandøren skal respektere kundens hele eller delvise overdragelse af ejendomsretten, brugsretten eller administrationen af systemet til tredjemand (f.eks. outsourcing, facility management eller lignende), forudsat dette ikke påfører leverandøren væsentlige yderligere omkostninger eller risici.

Begrænsninger i denne ret kan være indeholdt i licensbetingelserne i bilag 7a.


16. Fortolkning og konflikter 

16.1 Fortolkning 
Henvisning til kontrakten eller til bestemmelser heri omfatter også de tilhørende bilag.

Ved eventuel uoverensstemmelse mellem kontrakten og dens bilag skal følgende ind-byrdes rangorden anvendes:

 • 1. Kontrakten 
 • 2. Kravspecifikationen i bilag 2 3. 
 • Øvrige bilag, herunder leverandørens løsningsbeskrivelse.

Bestemmelser indeholdt i tillæg til kontrakten opnår rangorden som de bestemmelser, tillægget erstatter eller supplerer.

16.2 Udmeldelse af sagkyndig 
Ved tvister om eksistensen af mangler, herunder om betingelserne for beståelsen af prøver er til stede samt opfyldelsen af servicemål kan en part anmode Dansk Dataforening om at udpege en uvildig sagkyndig. Den sagkyndige træffer endelig og bindende afgørelse vedrørende faktum. Den sagkyndiges honorar afholdes af rekvirenten. Tvister vedrørende fortolkning af kontrakten og øvrigt aftalegrundlag samt andre juridiske spørgsmål, kan ikke afgøres af den uvildige sagkyndige.

16.3 Tvister, lovvalg og værneting 
Kontrakten er underlagt dansk ret, og dansk rets almindelige regler gælder i parternes indbyrdes forhold. København er aftalt som værneting for alle tvister, der måtte udspringe af denne kontrakt.

Tvister skal søges løst ved mediation. Parterne vælger i fællesskab en mediator, eller lader ham foreslå af en anerkendt institution. Såfremt tvister ikke er bilagt ved forhandling eller mediation i løbet af 6 uger fra tvistens opståen, kan hver part indlede retsskridt som anført. Denne frist gælder ikke hvor formålet med et retsskridt kan forspildes.

Uoverensstemmelser mellem parterne i anledning af denne kontrakt kan ikke, såfremt én af parterne modsætter sig det, indbringes for de almindelige domstole.

Hver af parterne kan kræve en tvist endeligt afgjort ved voldgift i København. Den part, der ønsker voldgiftsretten sat, skal meddele modparten dette ved anbefalet skrivelse.

Medmindre der mellem parterne er enighed om at lade voldgiftsretten bestå af blot ét medlem, skal voldgiftsretten have tre medlemmer, der udpeges af præsidenten for Østre Landsret. Formanden skal opfylde betingelserne for at være dommer og have behørig erfaring med tvister om edb-leverancer. Parterne kan afgive indstilling om de to andre, der udpeges med passende hensyntagen til den særlige sagkundskab, der må anses for ønskelig ved bedømmelsen af den indbragte tvist.

Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og træffer afgørelse om fordelingen af sagens omkostninger på parterne under hensyn til afgørelsens udfald. Voldgiftsrettens kendelse, der skal være motiveret, bør afsiges snarest muligt og inden et halvt år efter voldgiftsrettens nedsættelse. Voldgiftsrettens kendelse kan danne grundlag for umiddelbar tvangsfuldbyrdelse.


17. Ændring af kontrakten 

Denne kontrakt kan alene ændres med skriftlig accept fra tegningsberettigede personer for henholdsvis kunden og leverandøren. Såfremt organer eller personer i projektorganisationen er tillagt kompetence til ændring af kontrakten, skal dette fremgå af bilag 5.

Ændringer beskrives i tillæg, der nummereres fortløbende, til kontrakten.

Medmindre andet aftales, vil denne kontrakts bestemmelser være gældende for alle supplerende leverancer fra leverandøren til kunden.

Dette gælder dog ikke priser, herunder rabatter, der altid aftales konkret for fremtidige leverancer, medmindre andet fremgår af bilagene 6, 7a, 7b eller 8.


18. Ikrafttræden og varighed 

Denne kontrakts bestemmelser træder i kraft, når kontrakten er underskrevet af både kunde og leverandør.

Parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt består i hele kontraktens løbetid, eller indtil disse efter deres indhold er opfyldt eller bortfaldet.

Kontrakten løber 4 år fra den 1. i måneden efter kundens overtagelse. Såfremt parterne skriftligt aftaler dette, kan kontraktens varighed forlænges med op til 24 måneder.

Såfremt der gælder særlige bestemmelser for ikrafttrædelse, varighed og ophør af leverandørens vedligeholdelsesforpligtelser, skal disse anføres i bilag 10.

Efter udløb af en periode på 24 måneder fra ikrafttrædelsen kan kontrakten opsiges med 6 måneders varsel ved opsigelse fra kundens side.

18.1 Forhold ved ophør 
Ved kontraktens ophør er leverandøren forpligtet til at yde overdragelsesassistance mod sædvanlig betaling.

Parterne har uanset ophørsgrund ikke tilbageholdelsesret i dokumentation, data eller andet materiale, der ikke er den tilbageholdende parts ejendom.

I tilfælde, hvor ophør ikke skyldes ophævelse, må kundens fortsatte anvendelse af systemet efter ophør ikke på grund af leverandørens forhold vanskeliggøres eller medføre ekstraordinære omkostninger for kunden ud over, hvad der tydeligt fremgår af parternes aftale eller kutyme i branchen.


19. Underskrifter

__________________ __________________
For leverandøren  For kunden

 


Bilag

Bilag 1: Hovedtidsplan 

Bilaget skal omfatte samtlige hovedaktiviteter for såvel kunden som leverandøren, herunder en angivelse af de milepæle til hvilke der er knyttet afprøvning.

I forbindelse med forsinkelsesproblematikken skal det eksplicit angives i hovedtidsplanen, såfremt andre målepunkter end kontraktens afprøvninger skal kunne udløse misligholdelsesbeføjelser som følge af forsinkelse. Aktiviteten skal i givet fald angives som "milestone" eller tilsvarende betegnelse.

Alle aktiviteter, der forudsætter en forudgående indsats eller godkendelse fra kundens side, skal angives. Er der aftalt delleverancer, skal det tydeligt fremgå af bilaget, såfremt der afholdes separate delovertagelsesprøver.

Det er væsentligt at påpege, at tidsplanen skal fungere som grundlag for den overordnede projektstyring. Det anbefales derfor, at kontraktens bilag 1 indeholder den information, som sikrer, at tidsplanen kan blive et styringsredskab. Der er således behov for at angive mere end den enkelte hovedaktivitets start- og sluttidspunkt.

Det er nødvendigt, at tidsplanen nedbrydes i det nødvendige antal delaktiviteter, således der for hver enkelt aktivitet kan foretages en entydig og målbar beskrivelse af formålet med aktiviteten.

Arbejdet med at detailplanlægge et kompliceret projektforløb er ressourcekrævende, men indsatsen vil altid være en både fornuftig investering og en simpel nødvendighed. I det omfang detailplanlægningen ikke er gennemført inden kontraktindgåelsen, bør dette arbejde gennemføres som projektets første aktivitet. Der foreligger ikke et kvalificeret grundlag for projektgennemførelsen før der foreligger en gennemarbejdet tids- og aktivitetsplan. Der vil altid være behov for, at der på et meget tidligt tidspunkt i projektet er afklarede holdninger til den enkelte aktivitets målformulering og succeskriterium. Endvidere skal der for alle delaktiviteter tages stilling til:

 • Aktivitetens output (målbart resultatkrav) 
 • Hvilken ressource, der er aktivitetsansvarlig og initiativpligtig
 • Afhængigheder af øvrige aktiviteter
 • Ressourcemæssig og kalendermæssig estimering 
 • Eventuelle afværgeaktiviteter, hvis resultatkravet ikke opfyldes (risikoanalyse).

Først når den indledende detailplanlægning er afsluttet, fungerer tids- og aktivitetsplanen som operationelt styringsredskab.


Bilag 2 : Kravspecifikation 

Bilaget skal indeholde en angivelse af samtlige krav, kunden stiller til den samlede leverance, herunder også generelle krav samt krav til tjenesteydelser.

Kravspecifikationen skal indeholde præcist sprogbrug og entydige begreber. Kravene skal være udtømmende angivet og objektivt verificérbare.

Der må ikke henvises til udenfor liggende dokumenter.

I ethvert projekt, der omhandler systemanskaffelse, skal der udarbejdes en gennembearbejdet kravspecifikation. Ofte er det fristende, hvis anskaffelsen alene omfatter et standardsystem at fokusere mere på produktvalg end på de egentlige specifikationer, men erfaringsmæssigt er det en berigende proces at udarbejde en kravspecifikation.

Udarbejdelse af kravspecifikationer kan være en meget krævende opgave, hvor der skal fokuseres på i hvilken grad de organisatoriske procedurer skal ændres, samtidig med at der skal formuleres krav til det nye systems konkrete funktionalitet.

Kravspecifikationen skal udarbejdes med anvendelse af teknikker, der svarer til opgavens karakter og kompleksitet. Det kan dreje sig om:

 • Overførsel af erfaring fra andre (lignende) projekter
 • Opbygning af scenarier og brugssituationer 
 • Prototyping 
 • Genbrug af krav eller koncepter fra lignende opgaver
 • Datamodellering

Formen hvormed kravspecifikationen beskrives udvælges primært med udgangspunkt i opgavens indhold og kompleksitet. Der er dog i markedet en begyndende tendens (såvel hos kunder som hos leverandører) til i større eller mindre udstrækning at basere kravspecifikationen på anvendelsen af USE-cases, som beskrivelsesteknik. USE-case-teknikken giver oftest en god dialog med den kreds af brugere, som deltager i udarbejdelsen af kravspecifikationen, da man med USE-cases kan kombinere beskrivelse af brugernes arbejdsgange, funktionelle systemkrav og den kontekst, hvori systemet skal anvendes.

Hvis der fokuseres specielt på anskaffelse af standard-/rammesystemer er der et behov for at øge opmærksomheden på overordnede forretningsmæssige mål og gevinster og samtidig hermed give leverandørerne mulighed for at anvise løsninger inden for standardsystemernes rammer. Til dette formål er USE-casene et stærkt værktøj, som giver leverandøren en bedre mulighed for at sætte sig ind det miljø, hvor systemet skal fungere og i de arbejdsgange, som konkret skal understøttes af det nye system.


Bilag 3 : Løsningsbeskrivelse  

Løsningsbeskrivelsen skal udarbejdes på baggrund af kundens kravspecifikation og skal detaljeret beskrive, hvorledes samtlige krav vil blive opfyldt.

Løsningsbeskrivelsen skal som minimum indeholde en beskrivelse af systemets funktioner, datagrundlag, tekniske løsninger samt organisatoriske forhold, herunder eventuelle ændringer i arbejds- og forretningsgange.

Bilaget bør ved et diagram vise den samlede konfiguration, herunder sammenhængen mellem de enkelte enheder.

For specielt udviklet programmel skal løsningsbeskrivelsen endvidere indeholde en beskrivelse af udviklingsværktøjer og metoder, kvalitetssikringsmetoder og testmetoder.

Løsningsbeskrivelsen vil ofte først kunne udarbejdes endeligt efter kontraktens indgåelse.

De af leverandøren udarbejdede bilag 6, 7a, 7b og 8 kan helt eller delvist udgøre løsningsbeskrivelsen, såfremt kunden senest ved kontraktens ikrafttræden erklærer sig enig heri.


Bilag 4 : Betalingsplan 

Betalingsplanen skal baseres på de i hovedtidsplanen angivne milepæle.

En eventuel aftale om sikkerhedsstillelse skal fremgå af bilaget.


Bilag 5 : Projektorganisation 

Bilaget skal indeholde en beskrivelse af projektorganisationen, herunder leverandørens krav og forudsætninger med hensyn til kundens deltagelse (kvantitativt såvel som kvalitativt).

Såfremt kunden stiller særlige krav til eventuelle certificeringer hos leverandøren, kan en beskrivelse heraf fremgå af bilaget.

Det kan være hensigtsmæssigt i bilaget at angive en eventuel forretningsorden for de forskellige projektgrupper, herunder styregruppen.

En eventuel fravigelse af princippet om, at kunden er referent, skal angives.

Såfremt dele af projektorganisationen er tillagt kompetence til accept af ændringer i parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten, skal dette fremgå specifikt af bilaget.

Bilaget skal desuden indeholde en angivelse af begge parters projektleder.

Valget af projektleder påvirker i udstrakt grad måden, hvorpå projektet gennemføres, og projektlederen har afgørende indflydelse på projektets succes. Der bør derfor være en entydig sammenhæng mellem projektets betydning og projektlederens evner og erfaring.

I kun meget få projekter er projektlederopgaven et "deltidsjob", og i det omfang projektorganisationen ikke disponerer over en ressource med de nødvendige kompetencer og den nødvendige tid bør det overvejes at supplere projektorganisationen med ekstern bistand. Uddelegering af projektlederrollen sikrer, at projektledelsen varetages af en person med den nødvendige erfaring og en tilhørende nyttig "værktøjskasse" og frem for alt sikres det, at projektlederen alene fokuserer på projektets tarv, da en ekstern projektleder ikke er belastet af sociale eller andre bindinger til i den modtagende organisation.

Det er vigtigt at præcisere, hvad der er de respektive projektlederes ansvar og kompetence, og specielt skal det sikres, at der er en sammenhæng mellem ansvaret og kompetencen. Det er vigtig at sikre, at der er etableret en beslutningsdygtig projektorganisation, der er i stand til at træffe de beslutninger, der sikrer projektet den nødvendige fremdrift.

Det er væsentlig for projektets succes, at alle opgaver bliver løst, og at ingen opgaver løses mere end ét sted i organisationen. Lige så vigtigt er det, at ansvaret i de enkelte projektenheder (arbejdsgrupper, projektgrupper, referencegrupper) er kendte og accepterede. Denne erkendelse og accept skal gøre sig gældende for både enheden selv og den øvrige del af projektorganisationen.

En vigtig del af opstarten på et projekt er projektetableringen, hvor rollefordeling og gensidig forventningsafstemning skal drøftes med den samlede projektorganisation. Dette kan med fordel finde sted i forbindelse med et "projektstartseminar".

Det er specielt vigtigt at præcisere samspil og kommunikation (såvel indhold som form) mellem projektlederen og styregruppen.

Projektorganisationen vil ofte omfatte såvel primære som sekundære interessenter, og i en lang række projekter kan det være meget fornuftigt at gennemføre en formel interessentanalyse, som afdækker de dele af projektorganisationen, der skal fokuseres særligt på i forbindelse med projektgennemførelsen.


Bilag 6 : Maskinel 

Bilaget skal indeholde en specifikation af art, mængde og priser for det maskinel, der leveres.

Dokumentation for maskinel, herunder aftalt form og sprog, skal specificeres i bilaget.

Bilaget skal indeholde en angivelse af garantiperioden for maskinellet, herunder en beskrivelse af eventuelle producentgarantier.


Bilag 7a : Standardprogrammel 

Bilaget skal indeholde en specifikation af art, mængde og priser for det standardprogrammel, der leveres. Under standardprogrammel hører også specielt tilrettet programmel.

Dokumentation for standardprogrammel, herunder aftalt form og sprog, skal specificeres i bilaget.

Bilaget skal indeholde en angivelse af garantiperioden for standardprogrammellet, herunder en beskrivelse af eventuelle producentgarantier.

Leverandørens eller producentens licensbetingelser eller standardvilkår for standard-programmel skal vedlægges.


Bilag 7b : Specielt udviklet programmel 

Bilaget skal indeholde en specifikation af art, mængde og priser for det specielt udviklede programmel, der leveres.

Dokumentation for specielt udviklet programmel, herunder aftalt form og sprog, skal specificeres i bilaget.

Bilaget skal indeholde en angivelse af garantiperioden for det specielt udviklede programmel.


Bilag 8 : Øvrige ydelser 

Bilaget skal omfatte en beskrivelse af art, mængde og priser for leverandørens ydelser udover de i bilag 6, 7a og 7b anførte. Bemærk, at uddannelse skal angives i et særskilt bilag.

Optioner kan eventuelt beskrives og prissættes i bilaget.

Det skal fremgå, hvorvidt de angivne ydelser med priser er omfattet af den samlede kontraktsum eller ej.


Bilag 9 : Kundens ydelser 

Bilaget skal omfatte en beskrivelse af leverandørens krav til indretning af kundens fysiske rammer, herunder undervisnings-, el- og kommunikationsfaciliteter.

En specifikation af kundens ydelser, herunder kundens forpligtelse til at stille ressourcer såsom lokaler og ansatte til rådighed, skal fremgå af bilaget.

I bilaget skal ligeledes angives, såfremt leverandørens forudsætninger for de afgivne karakterer beror på tredjemands forhold eller ydelser, som kunden bærer risikoen for.


Bilag 10 : Vedligeholdelse

Bilag 10 indeholder et standardiseret udkast til bestemmelser vedrørende vedligeholdelse, der er udarbejdet på baggrund af kontraktens krav til form og indhold.

Bilaget er modulopbygget, således at moduler, der ikke er relevante for leverancen, kan fravælges. Den endelige udgave af bilaget skal derfor indeholde en beskrivelse af de vedligeholdelsesforpligtelser, der er gældende for den konkrete leverance.

Afhængigt af leverancens natur kan bilaget suppleres med beskrivelser af yderligere vedligeholdelsesforpligtelser.

Bilag 10 skal alene indeholde en beskrivelse af leverandørens vedligeholdelsesforpligtelser. Eventuelle reaktions- og responstider på vedligeholdelse, der har karakter af servicemål, skal fremgå af bilag 12 (Servicemål). Den webbaserede vejledning til kontrakten indeholder en uddybning af snitfladen mellem bilag 10 og bilag 12.


1. Eksempel 

1.1 Indledning 
Fra overtagelsesdagen for hele eller en del af systemet skal leverandøren udføre vedligeholdelse som beskrevet nedenfor.

1.2 Generelle bestemmelser 
De omfattede enheder 
Leverandøren udfører i overensstemmelse med kontrakten og nærværende bilag vedligeholdelse af systemet, i det omfang det er angivet i dette bilag

Bistand i øvrigt 
Leverandøren er villig til, efter kundens bestilling, at udføre vedligeholdelsesarbejder på enheder, der ikke omfattes af vedligeholdelsesordningen inden for de ydelser, som leverandørens serviceorganisation kan udføre. Herfor betaler kunden særligt vederlag i overensstemmelse med leverandørens sædvanlige prisberegning, jfr. bilag 8.

Vedligeholdelsesstandard 
Leverandøren skal - i overensstemmelse med god leverandørskik inden for edb-branchen - udføre alle de foranstaltninger til forebyggende og afhjælpende vedligeholdelse, der er nødvendige for at holde de af vedligeholdelsesordningen omfattede enheder i god og driftssikker stand, og således systemet opfylder eventuelt aftalte service

Vedligeholdelsen skal derfor omfatte - men ikke være begrænset til - de i det følgende nævnte foranstaltninger.

Kvalificeret personale 
Leverandøren er forpligtet til at opretholde en kvalificeret viden om systemet, så længe vedligeholdelsesaftalen er gældende. Leverandøren er endvidere forpligtet til at udelukkende at lade vedligeholdelsen udføre af kompetente og erfarne fagfolk, der har kendskab til kundens system.

Afbrydelse af systemet 
Såfremt vedligeholdelsesarbejder nødvendiggør hel eller delvis afbrydelse af systemet, skal leverandøren forinden anmode om kundens tilladelse hertil.

Anmodning om afhjælpning Anmodning kan ske indenfor den aftalte driftstid, der er fastsat til at være kl. … til kl. … Fejlrettelse skal påbegyndes inden x timer, dog således at fejlretning skal påbegyndes ved begyndelsen af den aftalte driftstid den efterfølgende arbejdsdag, såfremt fejl-melding er modtaget af leverandøren senest kl. … alle arbejdsdage.

Overarbejde 
Såfremt kunden ønsker, at leverandøren skal udføre vedligeholdelse udenfor den aftalte driftstid, skal leverandøren bestræbe sig på at efterkomme anmodningen. Priser for overarbejde er angivet i punkt 7.

Dokumentation 
Såfremt leverandørens vedligeholdelse medfører ændringer i systemet, skal dokumentationen - i det omfang det er muligt - omgående ændres i overensstemmelse hermed.

Desuden skal leverandøren løbende give kunden en oversigt, som på en for kunden tilfredsstillende måde beskriver hvilken vedligeholdelse, der er udført.

1.3 Vedligeholdelse af udstyr 
Vedligeholdelsen omfatter følgende afkrydsede ydelser:

Ydelse

Omfattet (x)

Forebyggende vedligeholdelse

 

Reparation efter anmodning

 

Reservedele

 


Forebyggende vedligeholdelse 
Leverandøren skal udføre den forebyggende vedligeholdelse der efter leverandørens vurdering er nødvendig for at afværge, at der opstår fejl. Medmindre andet aftales udføres forebyggende vedligeholdelse i kundens lokaler. Tidspunktet for vedligeholdelse skal aftales på forhånd mellem leverandøren og kunden og således, at det forstyrrer kundens arbejdsrutiner mindst muligt.

Forebyggende vedligeholdelse omfatter - men er ikke begrænset hertil - foretagelse af vedligeholdelsestjek på alle servere samt afprøvning af system recovery procedurer.

Reparation efter anmodning 
Leverandøren skal efter anmodning fra kunden udbedre alle fejl, der opdages eller opstår i det af vedligeholdelsen omfattede udstyr.

Anmodning vil altid indenfor den aftalte driftstid kunne finde sted på tlf.nr…….. eller ved henvendelse på adressen………………

Reservedele 
Alle reservedele leveres vederlagsfrit af leverandøren. Reservedele skal være nye eller fungere og fremtræde som nye. Udskiftede dele bliver leverandørens ejendom.

Forbrugsartikler er ikke omfattet af vedligeholdelsen.

Leverandøren kan efter nærmere aftale opbevare vedligeholdelsesudstyr og/eller reservedele i rimeligt omfang i kundens lokaler.

1.4 Vedligeholdelse af standardprogrammel 
Vedligeholdelsen omfatter følgende afkrydsede ydelser:

Ydelse

Omfattet (x)

Nye versioner

 

Installation af nye versioner

 

Nye releases

 

Installation af nye releases

 

Opdateringspligt

 

Afhjælpning af fejl

 

Telefonisk bistand

 

Udsendelse af medarbejder fra leverandøren

 

Fjerndiagnose

 

HelpDesk/Brugersupport

 

Netværksovervågning

 

Nye versioner 
Leverandøren skal informere om og tilbyde kunden samtlige nye versioner af det af vedligeholdelsesordningen omfattede programmel. Ved version forstås en udgave, der indeholder væsentlige nye og/eller ændrede funktioner. Kunden er berettiget til at nægte at modtage en ny version. Såfremt den nye version medfører, at et eller flere af de i kontrakten fastsatte krav ikke længere kan opfyldes, eller såfremt fordelene for kunden ved den tilbudte version ikke opvejer ulemperne herved, f.eks. i form af øgede svartider, ændringer i kundens forretningsgange eller oplæring af kundens ansatte, medfører en sådan nægtelse ikke nogen begrænsning af leverandørens vedligeholdelsesforpligtigelser

Installation af nye versioner 
Når en ny version af et program skal gøres tilgængelig for kunden, skal leverandøren installere den nye version på alle enheder som kunden ønsker og som er omfattet af vedligeholdelsesaftalen.

Nye releases 
Leverandøren skal informere om og tilbyde kunden samtlige nye releases af det af vedligeholdelsesordningen omfattede programmel. Ved releases forstås en udgave, der indeholder akkumulerede fejlrettelser siden forrige release.

Installation af releases
Leverandøren skal installere nye releases på alle enheder i kundens system som har det pågældende programmel og som er omfattet af vedligeholdelsesaftalen.

Opdateringspligt 
Leverandøren er forpligtet til at installere nye versioner af de af vedligeholdelsesaftalen omfattede programmer, således at den version kunden til enhver tid bruger, ikke er ældre end tre versioner efter den senest tilgængelige version. Kunden betaler særskilt vederlag herfor.

Afhjælpning 
Når kunden konstaterer problemer, der må antages at bero på fejl i de leverede programmer eller i dokumentationen, vil leverandøren yde bistand til diagnose af problemet.

Ved fejl forstås enhver afvigelse i forhold til de i bilag 2 specificerede krav, herunder manglende funktionalitet og dataopdatering.

Ved konstatering af fejl vil leverandøren hurtigst muligt afhjælpe disse eller foranledige afhjælpning foretaget ved indberetning af fejl til producenten af programmellet.

Såfremt endelig afhjælpning i form af udsendelse af en ny udgave af det pågældende programmel vil medføre uforholdsmæssige økonomiske omkostninger for leverandøren, eller såfremt det i øvrigt kan ske uden gene for kunden, vil leverandøren anvise en midlertidig programløsning eller anden metode til omgåelse af fejlen, der kan benyttes indtil fejlen senest ved næste version rettes endeligt.

Telefonisk bistand 
Inden for den aftalte driftstid for systemet kan kundens superbrugere rette telefonisk henvendelse på tlf.nr. …….., når der opstår et problem som, efter at kunden selv har forsøgt at lokalisere det, efter kundens skøn er forbundet med et af de under vedligeholdelsesaftalens værende programmer. Kompetente og erfarne medarbejdere med indsigt i systemet vil da yde bistand til problemdiagnose, herunder til bestemmelse af, i hvilket af de under vedligeholdelsesaftalen værende programmer fejlen findes, eller om den må henføres til udstyr eller andre af kundens benyttede programmer.

Forudsat at diagnosen indicerer, at der er tale om fejl i programmel under vedligeholdelsesordningen eller i den dertilhørende dokumentation, som med rimelighed kan afhjælpes eller omgås uden udsendelse af en medarbejder fra leverandøren, vil leverandøren give kunden de fornødne anvisninger telefonisk.

Telefonisk henvendelse fra kunden anses for fejlmelding, for så vidt kontraktens betingelser for at konstatere driftsafbrydelse er opfyldt.

Leverandøren registrerer alle henvendelser fra kunden og opretter og vedligeholder et fejlregister, der indeholder en oversigt over rapporterede fejl og status på fejlrettelsen samt kvitterer for modtagelse af fejlmelding fra kunden.

Udsendelse af medarbejder fra leverandøren 
Såfremt et problem efter kundens opfattelse ikke løses på fuldt tilfredsstillende vis ved telefonisk bistand, vil leverandøren sende en medarbejder til kunden til foretagelse af diagnose og fejlrettelse, eventuelt i form af midlertidig rettelse eller omgåelse.

Fjerndiagnose 
Fjerndiagnose fra leverandøren kan erstatte udsendelse af en medarbejder fra leverandøren.

HelpDesk/Brugersupport 
Al driftssupport vedrørende leverandørens leverancer til kunden koordineres af leverandørens serviceorganisation, der om nødvendigt inddrager kundens superbrugere, teleselskaberne, maskinel- og programmelleverandører eller andre, som måtte være nødvendige for opgavens løsning.

I det omfang den enkelte bruger ikke er i stand til at fortsætte edb- anvendelsen som følge af tekniske problemer, og det ikke kan afhjælpes af kundens egne superbrugere, kan superbrugerne/kundens brugere henvende sig til leverandørens serviceorganisation.

Leverandørens service omfatter:

 • Assistance til superbrugerne/kundes brugere i forbindelse med forespørgsler, problemer og fejl.
 • Assistance til superbrugerne/kundes brugere i anvendelse af printere og andet decentralt udstyr placeret hos kunden. 
 • Modtagelse og analyse af fejlrapporter fra superbrugerne/kundens brugere, udbedring af fejl samt statusrapportering på rapporterede fejl for de områder, leverandøren i henhold til nærværende kontrakt har ansvaret for at afhjælpe.
 • Information til superbrugerne/kundens brugere om uregelmæssigheder med oplysning om, hvornår normal produktion forventes genetableret. 
 • Løbende føre en log over henvendelser fra superbrugerne/kundens brugere.

Henvendelserne fra superbrugerne/kundens brugere kan ske telefonisk, ved fax eller ved elektronisk post.

Leverandørens serviceorganisation er åben døgnet rundt 365 dage om året med support i følgende to niveauer:

 1. Mandag - torsdag mellem kl. 8 og kl. 16 samt fredag mellem kl. 8 og kl. 15, hvor der ydes support i overensstemmelse med pkt. 10.1.2. 
 2. Uden for dette tidsrum registreres alle henvendelser og om muligt afhjælpes fejl, og superbrugeren rådgives. Alle henvendelser vil blive fulgt op snarest muligt og senest næste arbejdsdag.

En opdateret og prioriteret liste over alle fejl, der er meldt til leverandøren skal altid være til rådighed for kunden.

Det er mod særskilt vederlag muligt permanent eller midlertidigt at få etableret yderligere support uden for tidsrummet anført ovenfor.

Leverandøren garanterer, at følgende niveau for HelpDesk/Brugersupport opretholdes:

 • Max. xx minutters ventetid for kvalificeret besvarelse af henvendelser.
 • Afhjælpning "på stedet" af xx% af de rapporterede problemer. 
 • Afhjælpning inden  for samme henholdsvis næste dag af xx% af de rapporterede problemer. 
 • Afhjælpning - efter eskalering - inden for samme henholdsvis næste dag af xx% af de rapporterede problemer.

Ved "på stedet" forstås afhjælpning indenfor 30 minutter.

Netværksovervågning 
Leverandøren skal overvåge netværket fra egne eller kundens lokaler for at lokalisere potentielle fejl samt hindre og begrænse følgerne af opståede fejl.

Leverandøren skal vurdere nødvendige tilpasninger og opgraderingsbehov og informere kunden om sine vurderinger.

Leverandøren skal gennemføre de nødvendige tiltag for at opretholde den aftalte funktionalitet. Tiltag som medfører omkostninger for kunden skal godkendes af denne på forhånd.

Leverandøren er ansvarlig for at levere udstyr og programmel til netværksovervågningen.

1.5 Vedligeholdelse af specielt udviklet programmel 
Såfremt der for specielt udviklet programmel gælder bestemmelser, der afviger fra vedligeholdelsesbestemmelserne for standardprogrammel anføres disse her.

1.6 Kundens forpligtelser 
Kunden skal stille kvalificeret personale til rådighed for leverandøren i forbindelse med vedligeholdelsen.

I det omfang leverandøren yder telefonisk bistand til problemdiagnose og i den forbindelse giver kunden de fornødne anvisninger, skal kunden udføre de aktiviteter med henblik på afgrænsning og bestemmelse af problemer og til afhjælpning som foreskrives af leverandøren, forudsat det ikke medfører længerevarende driftsafbrydelser eller væsentlig større indsats fra kundens side end udsendelse af en medarbejder fra leverandøren.

I det omfang, der påhviler kunden særlige forpligtigelser i forbindelse med vedligeholdelsen, er dette specificeret nedenfor:

Ydelse

Omfattet (X)

Etablering af telekommunikationslinier

 

Indsendelse af fejlrapport

 

Sikkerhedskopiering

 

Etablering af telekommunikationslinier 
Kunden er ansvarlig for at det udstyr, der er omfattet af vedligeholdelsesaftalen, bliver tilknyttet det offentlige telenet i overensstemmelse med leverandørens specifikationer, såfremt dette er nødvendigt for at leverandøren kan udføre den aftalte vedligeholdelse.

Sikkerhedskopiering 
Kunden skal kun i det omfang dette er særskilt anført være ansvarlig for sikkerhedskopiering.

Indsendelse af fejlrapport 
Såfremt kunden konstaterer fejl i det af leverandøren leverede programmel, skal kunden hurtigst muligt informere leverandøren om sådanne fejl. Kunden skal i den forbindelse foretage en foreløbig analyse for at afgøre om der er fejl i selve programmellet, foretage en foreløbig klassificering af fejlen og indsamle nødvendig dokumentation til denne fejlrapport.

Fejlrapporten fra kunden skal som minimum indeholde følgende information: 

 • Identifikation af programmel, herunder version og release. 
 • Beskrivelse af fejlen. 
 • Klassificering af fejlen.
 • Kontaktperson hos kunden. 
 • Tidspunkt for oprettelse. 
 • Tidspunkt for fejlens konstatering.

Fejlrapport kan afgives på følgende måde:

 • Pr. post 
 • Pr. elektronisk post 
 • Pr. telefax 
 • Pr. telefon.

Kundens ændring i driftsmiljø eller programmel 
Såfremt kunden uden leverandørens samtykke har ændret i de leverede programmer eller indbygget dem i andet programmateriel, eller såfremt kunden har foretaget ændringer af det i kontrakten specificerede driftsmiljø, begrænses leverandørens forpligtelse til at udføre vedligeholdelse, i den udstrækning sådanne ændringer hindrer udførelsen af leverandørens opgaver. Leverandøren skal dog under alle omstændigheder gøre et rimeligt forsøg på at yde bistand mod betaling.

1.7 Vederlag 
Leverandøren skal specificere priser pr. enhed, herunder faste og variable priser for de enheder, der er angivet i underbilag A.

Desuden skal priser for overarbejde samt priser for ikke-omfattede enheder angives.

1.8 De omfattede enheder
De nedenfor specificerede enheder er omfattet af vedligeholdelsesaftalen.

Standardprogrammel:

Specielt tilrettet programmel:

Specielt udviklet programmel:

Maskinel:

1.9 Ændringer 
Med mindre andet aftales mellem parterne er hovedkontraktens bestemmelser vedrørende ændringshåndtering gældende.

1.10 Opsigelse og varighed 
Vedligeholdelsesaftalens ikrafttræden og varighed følger hovedkontraktens bestemmelser med mindre andet anføres her.


Bilag 11 : Afprøvning af systemet

Bilag 11 indeholder et standardiseret udkast til bestemmelser vedrørende afprøvning af systemet.

Bilaget er udarbejdet på baggrund af kontraktens krav til form og indhold, og beskriver henholdsvis formål og forudsætninger, omfang og gennemførelse samt rapportering og godkendelse for installations-, overtagelses- og driftsprøverne.

I standardsituationen kan bilaget lægges til grund med de eventuelle fornødne rettelser, der følger af den konkrete leverances indhold.


1. Eksempel

1.1 Indledning
Dette bilag omhandler gennemførelsen af installations-, overtagelses- og driftsprøverne. Prøverne behandles særskilt i det efterfølgende.

Beskrivelserne er gældende såvel for afprøvning af eventuelle delleverancer som for en samlet afprøvning.

Test af eventuelle optioner, der leveres efter godkendelse af den samlede overtagelsesprøve, vil finde sted i overensstemmelse med beskrivelserne i nærværende bilag.

1.2 Installationsprøven 
Formål og forudsætninger 
Formålet med installationsprøven er at konstatere, om alle enheder samt eventuelle andre aftalte ydelser er leveret, således at systemet er parat til overtagelsesprøven.

Tidspunktet for gennemførelse af installationsprøven fremgår af hovedtidsplanen.

Inden installationsprøven påbegyndes, skal alle enheder være installeret og tilfredsstillende aftestet af leverandøren.

Omfang og gennemførelse 
Installationsprøven gennemføres af leverandøren i samarbejde med kunden. Det er kundens ansvar at konstatere, at installationsprøven gennemføres korrekt.

Installationsprøven skal kontrollere, at maskinel, programmel og øvrige ydelser er leveret som fastlagt i kontrakten.

Kunden skal som led i prøvens afholdelse sammenholde kontraktens specifikation af leverede enheder med leverandørens følgesedler og det faktisk leverede. I tilfælde, hvor kunden konstaterer mangler, skal dette fremgå af den protokol, der udarbejdes af parterne i forbindelse med installationsprøven.

Kunden skal stille lokaler og personale til rådighed for prøvens gennemførelse.

Rapportering og godkendelse 
Når installationsprøven er gennemført, udarbejder leverandøren en testrapport, der resumerer prøvens resultat.

Installationsprøven skal anses for bestået, når den er aflagt uden væsentlige fejl eller mangler. Prøvens beståelse er betinget af kundens skriftlige godkendelse.

Kunden skal efter installationsprøvens afslutning skriftligt meddele leverandøren, hvorvidt:

 • alle enheder er leveret og prøven godkendt,
 • prøven er betinget godkendt med angivelse af uvæsentlige fejl i en mangelliste, eller 
 • prøven ikke er godkendt med angivelse af alle væsentlige og uvæsentlige fejl i en mangelliste.

Kundens skriftlige godkendelse skal udstedes senest 5 arbejdsdage efter, at installationsprøven er bestået.

1.3 Overtagelsesprøven 
Formål og forudsætninger 
Formålet med overtagelsesprøven er at konstatere, om samtlige enheder, som specificeret i bilag 6, 7a og 7b, fungerer, og at samtlige øvrige ydelser, jf. bilag 8, er leveret i overensstemmelse med, hvad der er aftalt, og hvad kunden med føje kan forvente i henhold til kravspecifikationen.

Tidspunktet for gennemførelse af overtagelsesprøven fremgår af hovedtidsplanen.

Inden overtagelsesprøven påbegyndes, skal installationsprøven for den relevante del af systemet være tilfredsstillende gennemført og godkendt af kunden. Desuden skal al tilhørende dokumentation være leveret til kunden.

Omfang og gennemførelse 
Overtagelsesprøven gennemføres af leverandøren i samarbejde med kunden. Det er kundens ansvar at konstatere, at overtagelsesprøven gennemføres korrekt.

Leverandøren har ansvaret for, at der forud for prøvens afholdelse udarbejdes en drejebog for gennemførelse af overtagelsesprøven. Drejebogen skal godkendes af kunden og være til kundens rådighed, gennemgang og kommentering senest XX arbejdsdage før overtagelsesprøvens start. Overtagelsesprøven skal omfatte funktions- og integrationsprøver. Funktions- og integrationsprøverne skal vise, at de leverede enheder fungerer som beskrevet i kravspecifikationen og leverandørens dokumentation. Det skal endvidere eftervises, at systemet som helhed fungerer i overensstemmelse med kravene i kravspecifikationen.

Der kan gennemføres gentagelse af funktionsprøverne for allerede afprøvede enheder i det omfang, dette måtte være nødvendigt for at kontrollere, at systemet som helhed fungerer korrekt.

Såfremt leverandøren garanterer svartider som et servicemål kan kunden vælge, at der gennemføres en svartidsprøve, som et led i overtagelsesprøven. Formålet med svartidsprøven er at kontrollere, at systemet overholder de krav til svartider, der fremgår af bilag 12. Fremgangsmåden ved gennemførelse af svartidsprøven er beskrevet i bilag 12.

I forbindelse med overtagelsesprøven fremprovokeres endvidere en række fejlsituationer. Systemet skal reagere på fejlsituationer som beskrevet. En betingelse for godkendelse af overtagelsesprøven er, at der afgives meningsfyldte fejlmeddelelser, og at brugeren kan fortsætte på et veldefineret grundlag.

Kunden skal stille lokaler, personale og datamateriale til rådighed for prøvens gennemførelse. Datamateriale skal i videst muligt omfang (art og mængde) være egnet til afprøvning under forhold, der svarer til en normal driftssituation.

Rapportering og godkendelse 
Når overtagelsesprøven er gennemført, udarbejder leverandøren en testrapport, der resumerer prøvens resultat.

Prøvens beståelse er betinget af kundens skriftlige godkendelse.

Overtagelsesprøven skal godkendes af kunden, når den er aflagt uden fejl, eller alene med fejl, der er af uvæsentlig betydning for kundens anvendelse.

Kunden skal efter overtagelsesprøvens afslutning skriftligt meddele leverandøren, hvorvidt:

 • prøven er godkendt 
 • prøven er betinget godkendt med angivelse af eventuelle uvæsentlige fejl i en mangelliste, eller
 • prøven ikke er godkendt med angivelse af alle væsentlige og uvæsentlige fejl i en mangelliste. 

Såfremt overtagelsesprøven ikke kan godkendes, er leverandøren berettiget til at gentage prøven, indtil kunden måtte hæve kontrakten i henhold til bestemmelserne herom.

Kundens skriftlige godkendelse skal udstedes senest 5 arbejdsdage efter, at overtagelsesprøven er bestået.

Det påhviler leverandøren snarest og inden driftsprøvens start at rette alle fejl, som er beskrevet i mangellisten. Leverandøren skal i fornødent omfang over for kunden demonstrere, at afhjælpning er sket.

1.4 Driftsprøven
Formål og forudsætninger 
Formålet med driftsprøven er at konstatere, hvorvidt leverancen overholder de opstillede servicemål, jf. bilag 12. Driftsprøverne gennemføres for det samlede system, uan-set om dele af systemet er overtaget på et tidligere tidspunkt.

Tidspunktet for gennemførelse af driftsprøven fremgår af hovedtidsplanen.

Inden driftsprøven påbegyndes, skal overtagelsesprøven være godkendt af kunden.

Omfang og gennemførelse 
Driftsprøven gennemføres, med mindre andet aftales, af kunden alene, og det er kundens ansvar, at prøven gennemføres korrekt.

Driftsprøven skal strække sig over en periode på mindst 20 arbejdsdage, hvor systemet er i fuld drift. Driftsprøven fortsætter indtil de aftalte servicemål er overholdt i 20 arbejdsdage i træk eller kunden hæver kontrakten i henhold til bestemmelserne herom.

Kunden skal stille lokaler, personale og datamateriale til rådighed for prøvens gennemførelse. Prøven gennemføres på systemet i drift og datamateriale skal i videst muligt omfang (art og mængde) være egnet til afprøvning under forhold, der svarer til en normal driftssituation.

Rapportering og godkendelse 
Driftsprøven skal anses for bestået, når de aftalte servicemål er overholdt 20 arbejds-dage i træk.

Prøvens beståelse er betinget af kundens skriftlige godkendelse.

Kunden skal efter driftsprøvens afslutning skriftligt meddele leverandøren, hvorvidt:

 • prøven er godkendt 
 • prøven er betinget godkendt med angivelse af eventuelle uvæsentlige fejl i en mangelliste, eller 
 • prøven ikke er godkendt med angivelse af alle væsentlige og uvæsentlige fejl i en mangelliste.

Kundens skriftlige godkendelse skal udstedes senest 5 arbejdsdage efter, at driftsprøven er bestået.

Det påhviler leverandøren snarest at rette alle fejl, som er beskrevet i mangellisten. Leverandøren skal i fornødent omfang over for kunden demonstrere, at afhjælpning er sket.


Bilag 12 : Servicemål 

Bilag 12 indeholder et standardiseret udkast til bestemmelser vedrørende servicemålene driftseffektivitet, svartider og recoverytid.

I standardsituationen kan bilaget anvendes med de eventuelle fornødne rettelser, der følger af den konkrete leverances natur.

Ønsker kunden yderligere servicemål lagt til grund, skal en beskrivelse af disse tilføjes bilaget.

Bilag 12 skal alene indeholde de servicemål, kunden ønsker at måle og fastholde leve-randøren på, og som derfor er bodsbelagte. Eventuelle reaktions- og responstider på vedligeholdelse, der ikke har karakter af egentlige servicemål, skal alene fremgå af bi-lag 10 (Vedligeholdelse). Den webbaserede vejledning til kontrakten indeholder en uddybning af snitfladen mellem bilag 10 og bilag 12.

Bodsberegningen, herunder bodsgrundlag og -størrelse, fremgår af bilag 13.


1. Eksempel 

1.1 Garanterede servicemål
Fra overtagelsesdagen for hele eller en del af systemet skal leverandøren opfylde de servicemål, der er beskrevet nedenfor.

I det omfang enkelte servicemål ikke forudsætter at der er indgået vedligeholdelsesaftale for de omfattede dele af systemet, er dette anført under beskrivelsen af servicemålet.

Leverandørens manglende opfyldelse af de nedenfor angivne servicemål medfører, at leverandøren ifalder bod. Bodsbestemmelserne fremgår af bilag 13.

Type

Mål

I kraft fra

Ansvarlig for måling

Driftseffektivitet

 

 

 

Svartider

 

 

 

Recovery

 

 

 

...

 

 

 

 

1.2 Driftseffektivitet 
Servicemål
 
Leverandøren garanterer, at der i driftsprøveperioden opretholdes en driftseffektivitet på mindst XX%. Leverandøren garanterer, at der i garanti- og vedligeholdelsesperioden opretholdes en driftseffektivitet på mindst XX%.

Måling af driftseffektivitet 
Driftseffektiviteten måles og opgøres for én måned ad gangen (måleperioden). Den første måned regnes fra dagen for tilfredsstillende afslutning af overtagelsesprøve for systemet som helhed.

Driftseffektiviteten beregnes for rullende 3 måneders perioder, således at der ved udgangen af hver måned foretages en beregning af den gennemsnitlige driftseffektivitet for denne og de forudgående 2 måneder. Ved udgangen af hver af de to første måneder efter overtagelsesdagen beregnes driftseffektiviteten dog alene for den pågældende måned.

Endvidere foretages en separat måling af driftseffektivitet i driftsprøveperioden.

Enheder, der eventuelt ikke omfattes af vedligeholdelsesordningen, jfr. bilag 10, indgår kun i beregningen af driftseffektiviteten, indtil driftsprøven er bestået.

Driftseffektivitet måles for systemet som helhed, og driftseffektivitetsprocenten opgøres således: 

Tilgængelig driftstid
____________________

Aftalt driftstid   x  100


Ved tilgængelig driftstid forstås den aftalte driftstid minus den tid, hvor systemet eller en del af dette ikke kan anvendes til fejlfri driftsafvikling på grund af fejl i maskinel og/eller programmel, eller hvor svartiderne ikke opfylder kravene nedenfor.

Driftsafbrydelse regnes fra det tidspunkt, hvor leverandøren har modtaget fejlmelding fra kunden, og indtil normal drift er genetableret.

Følgende forhold medfører ikke, at systemet er utilgængeligt, og fragår dermed ikke i opgørelsen af den tilgængelige driftstid:

 • Driftshindringer, som kunden bærer risikoen for.
 • Udefra kommende forstyrrelser (el-afbrydelse, fejl i offentligt datanet og lignende). 
 • Uvæsentlige fejl, f.eks. hvor enkelte arbejdspladser eller enkelte mindre væsentlige funktioner midlertidigt er ude af drift, men hvor det i øvrigt er muligt at opretholde den normale drift.
 • Uvæsentlige fejl, hvor kunden vælger at udskyde fejlrettelsen.

Den aftalte driftstid defineres som kl. xx.00 til kl. xx.00 alle arbejdsdage, uanset at kunden er berettiget til at anvende systemet hele døgnet.

Tid medgået til eventuel forebyggende vedligeholdelse indregnes hverken i tilgængelig eller aftalt driftstid.

Kunden skal sørge for, at der føres regnskab over driftstiderne. Såfremt fejl opstår, skal klokkeslæt for fejlens opståen, tilkaldelse af leverandøren, leverandørens ankomst og klarmelding samt fejlens art, årsag og den foretagne afhjælpning anføres. Ved forebyggende vedligeholdelse skal leverandøren oplyse arten heraf. Leverandøren skal altid, inden han forlader kunden, aflevere en servicerapport, der er underskrevet af kunden. Ved fjerndiagnose fremsendes servicerapporten til kunden, straks efter at fejlrettelse er afsluttet.

1.3 Svartider 
Servicemål 
Leverandøren garanterer, at svartiderne for hver enkelt af de nedenfor opregnede funktioner vil være mindre eller lig med de anførte maksimale svartider for mindst xx% af de gennemførte målinger.

Manglende overholdelse af svartider bevirker, at systemet ikke betragtes som tilgængeligt, med de deraf følgende konsekvenser for den beregnede driftseffektivitet. Såfremt der inden for den aftalte driftstid på en arbejdsdag er konstateret overskridelse af svartiden, anses systemet for utilgængeligt, fra overskridelsen er meddelt til leverandøren, og indtil forholdet er afhjulpet.

Overskridelse af svartider, der beror på fejl eller manglende kapacitet i enheder, der eventuelt ikke omfattes af vedligeholdelsesordningen, jfr. bilag 10, indgår kun i beregning af driftseffektivitet, indtil driftsprøven er bestået.


Nr.

Funktion:

Svartidsgaranti (i sek.)

1.     

 

 

2.     

 

 

3.     

 

 

4.     

 

 

5.     

 

 

6.     

 

 

7.     

 

 

8.     

 

 

9.     

 

 

10.  

 

 

 

Måling af svartider 
Ved svartid for en transaktion forstås tidsintervallet fra brugeren sender sin kommando, til resultatet er synligt for brugeren, og brugeren har mulighed for afgivelse af ny kommando. Ved kommando forstås den meddelelse, der sendes til systemet, når Enter/Return-tast, funktionstast eller tilsvarende tast aktiveres.

Svartidsmålinger skal foretages under omgivelser, der svarer mest muligt til daglig drift.

[Her indsættes de konkrete forudsætninger, herunder testmiljø, datamængder, belast-ning mv.]

Svartiderne måles manuelt med stopur. Tastaturet skal betjenes af en øvet bruger, som igangsætter den pågældende transaktion, samtidig med at en anden person starter stop-uret.

Der foretages et passende antal målinger af samme funktion (mindst 10). Den bedste og den dårligste måling sorteres fra inden gennemsnittet beregnes.

1.4 Recovery 
Servicemål 
Leverandøren garanterer at kunden inden XX timer fra de af servicemålet omfattede dele af systemet er ramt af systemnedbrud, igen kan arbejde normalt på et tilgængeligt system, samt anvende data frem til seneste planlagte back-up forud for systemnedbruddet.

Ved systemnedbrud forstås at de omfattede dele af systemet er ude af drift, f.eks. på grund af brand, elektriske forhold eller hærværk.

Følgende dele af systemet er omfattet af servicemålet for recovery:

 •  

Dette servicemål finder ikke anvendelse ved nedbrud forårsaget af: 

 • programmelfejl
 • kundens ansatte eller personer for hvem kunden bærer risikoen

Måling af recovery-tid
Recovery-tid måles fra systemnedbruddet og til kunden igen kan anvende systemet normalt.


Bilag 13 : Bodsberegning 

Bilag 13 indeholder et standardiseret udkast til bestemmelser vedrørende bodsberegning, herunder bodsberegningsgrundlag og størrelser, for :

 • Manglende overholdelse af servicemål 
 • Overskridelse af en delovertagelses- eller overtagelsesdag. 
 • Overskridelse af fristen for godkendt driftsprøve 
 • Overskridelse af andre aftalte milestones.

Bodsbestemmelserne er udarbejdet på baggrund af kontraktens krav til form og indhold.

I standardsituationen kan bilaget anvendes med de eventuelle fornødne rettelser, der følger af den konkrete leverances natur.

Ønsker kunden andre servicemål lagt til grund udover driftseffektivitet og svartider, skal bodsbestemmelserne herfor tilføjes bilaget.


1. Eksempel 

1.1 Bodsbelagte forhold 
Bod ved forsinkelse 
Forsinkelse af en i hovedtidsplanen indeholdt (del)leverance, der skal afsluttes med en delovertagelses-, overtagelses- eller driftsprøve, medfører, at leverandøren pålægges bod.

Det kan af hovedtidsplanen fremgå, at også forsinkelse af andre nærmere angivne målepunkter kan udløse bod som følge af forsinkelse. Sådanne målepunkter skal tydeligt være angivet som "milestone" eller lignende i hovedtidsplanen.

Bod ved manglende opfyldelse af servicemål 
Såfremt leverandøren ikke opfylder de i bilag 12 angivne servicemål, skal leverandøren betale bod i henhold til de nedenfor angivne retningslinier herfor.

1.2 Forsinkelse 
Såfremt en (del)leverance der skal afsluttes med en delovertagelses-, overtagelses- eller driftsprøve, ikke leveres rettidigt til kunden, betaler leverandøren en dagbod.

Boden beregnes pr. arbejdsdag af den samlede kontraktsum, og udgør 0,2% til og med den 10. arbejdsdag, 0,3% pr. følgende arbejdsdag til og med den 20. arbejdsdag og derefter 0,5%.

Alle dagbodsbeløb for forsinkelse kan dog tilsammen ikke overstige 10% af den samlede kontraktsum.

1.3 Manglende opfyldelse af servicemål 
Driftseffektivitet 
Hvis beregningen af driftseffektivitet ved udgangen af en periode ikke opfylder det garanterede resultat, jfr. bilag 12, skal leverandøren for hvert påbegyndt procentpoint, som den beregnede driftseffektivitet ligger under den garanterede driftseffektivitet, betale en bod på 10% af de samlede vedligeholdelsesafgifter for den pågældende periode.

Ved kvartalsvis betaling af vedligeholdelsesafgifterne ansættes månedens vedligeholdelsesafgifter til 1/3 af de samlede vedligeholdelsesafgifter for det kvartal, hvori måneden er beliggende.

Boden kan ikke i nogen måned overstige månedens vedligeholdelsesafgifter. Såfremt kunden ikke udreder (fulde) vedligeholdelsesafgifter i garantiperioden for de enheder, der omfattes af den aftalte vedligeholdelsesordning, beregnes boden dog, som om denne fritagelse eller nedsættelse ikke var gældende.

Bodsforpligtelsen eksisterer, så længe vedligeholdelsesaftalen er i kraft.

Svartider 
Manglende overholdelse af svartider bevirker, at systemet ikke betragtes som tilgængeligt, med de deraf følgende konsekvenser for den beregnede driftseffektivitet.

Recovery 
Manglende overholdelse af recovery-tid medfører en bod svarende til 10% af det månedlige vederlag for recovery-servicemålet for hver påbegyndt ½ time, recovery-tiden overskrides.

1.4 Påkrav og betaling 
Påløbet dagbod betales efter skriftligt krav fra kunden. Manglende påkrav fra kundens side medfører ikke, at kundens ret til dagbod fortabes
.


Bilag 14 : Analysefase 

Bilaget skal indeholde en nærmere beskrivelse og afgrænsning af analysefasens indhold.

Analysefasen skal indeholde en gennemgang af kundens kravspecifikation med henblik på identifikation af ændringer i kundens krav eller tilretninger af leverandørens leverance.

Specificerede krav til analysefasen, for så vidt angår specielt udviklet programmel, skal være indeholdt i bilaget.

Såfremt leverandøren skal indsamle oplysninger til brug for udarbejdelse af løsnings-beskrivelsen, skal dette ske i analysefasen.


Bilag 15 : Ændringshåndtering 

Ændringsstyring og ændringshåndtering er en af projektledelsens svære discipliner. Det er derfor vigtigt, at der allerede på kontraktindgåelsestidspunktet er klare aftaler om, hvordan eventuelle ændringer håndteres midt i projektforløbet.

Bilaget skal indeholde en beskrivelse af selve processen vedrørende ændringshåndtering, herunder eksempelvis:

 • Initiering af ændringer 
 • Ansvarsfordeling
 • Prioritering af ændringer 
 • Forankring i projektorganisationen
 • Krav til problembeskrivelse 
 • Krav til konsekvensvurdering 
 • Krav til løsningsforslag
 • Vurdering af ændringer
 • Krav til ændringslov
 • Godkendelse
 • Håndtering af uoverensstemmelser.

Såfremt der stilles formkrav til ændringsønsker, eksempelvis i form af anvendelse af en særlig blanket, skal dette fremgå af bilaget.


Bilag 16 : Uddannelse 

Bilaget skal indeholde en specifikation af den uddannelse, leverandøren skal levere i umiddelbar tilknytning til kundens ibrugtagning af systemet.

Specifikationen skal som minimum omfatte omfang, pris og forudsætninger for uddannelsen, herunder eventuelle krav til kundens lokaler og udstyr, såfremt uddannelsen skal foregå hos kunden.

Eventuelle optioner skal angives og prissættes særskilt.


Rettigheder og ansvar

PLS RAMBØLL Management takker alle, som har bidraget til realiseringen af dette aftalesæt. Synspunkter og ideer fra IT-chefer, jurister, konsulenter og leverandører har været til uvurderlig hjælp, ligesom det at afprøve den i praksis har givet ideer til forbedringer. Vi har mødt stor interesse og megen velvilje undervejs, hvilket har været meget motiverende. Ansvaret for det færdige produkt med dets uundgåelige mangler er dog naturligvis PLS RAMBØLL Managements alene.

Generelle anvisninger kan aldrig erstatte konkret juridisk rådgivning, hvorfor anvendelsen af dokumenterne er på anvenderens eget ansvar. Der består ikke med den blotte anvendelse af disse dokumenter et kundeforhold mellem anvenderen og PLS RAMBØLL Management.

PLS RAMBØLL Management er indehaver af alle rettigheder til kontrakten samt udkast til bilag, der er indeholdt i denne publikation.

Kontrakten samt udkast til bilag stilles frit til rådighed for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der måtte ønske at anvende dokumenterne helt eller delvist.

Download - kontrakt og vejledning

Kontrakten kan frit downloades - dels i form af teksten fra hæftet (i pdf-format) og dels i form af selve kontraktteksten (i MS Word 2000 format), der kan editeres, således at man direkte kan udforme en kontrakt.

Ligeledes kan vejledning til rapporten frit downloades - såvel i pdf-format som i MS Word-format.

Bestilling af hæftet i papirudgave

Hæftet kan endvidere - så længe oplaget rækker - rekvireres i papirudgave ved at sende en e-mail til: itkontrakter@pls-ramboll.com.

Spørgsmål og yderligere information

PLS RAMBØLL Management er særdeles interesseret i dine meninger og spørgsmål vedrørende IT-købekontrakten. Vores juridiske afdeling kan kontaktes via e-mail; itkontrakter@pls-ramboll.com Spørgsmål og svar, der er relevante for en bred kreds med interesse for IT-kontrakt, vil vi offentliggøre på denne side. Vi beder om din forståelse for, at vi af ressourcemæssige årsager ikke vil kunne svare alle spørgsmål.